Hol­d­ar­bej­de ’’

AGF- træ­ner Mor­ten Wieg­horst ro­ser sin spil­ler­trup for de­res ind­sats og men­tale styr­ke

BT - - SUPER LIGA - AL­LES FORTJE­NE­STE Kasper Kudsk ka­je@ stif­ten. dk Mor­ten Wieg­horst

Jeg sy­nes, at vo­res spil­le­re fortje­ner no­get an­er­ken­del­se for den sti­me, de har le­ve­ret

Han er ik­ke sen til at ven­de blik­ket til­ba­ge til ef­ter­å­ret 2014. In­den kam­pen mod Lyng­by på NRGi Park 23. novem­ber var si­tu­a­tio­nen no­get nær håb­løs for AGF. Klub­ben var 15 po­int ef­ter de blåblu­se­de i ta­bel­len og skul­le ha­ve en sejr for at hol­de fast i hå­bet om et hur­tigt co­me­ba­ck til Su­per­liga­en.

Kam­pen blev vun­det 1- 0 på et mål af Kim Aa­bech ( hvem el­lers?) i det 68. mi­nut, og her­ef­ter har den år­hu­si­an­ske po­int­ma­ski­ne hø­stet i stor stil. Trods en smu­le gum­mi­ben i de se­ne­ste to kam­pe har hol­det blot tabt én ud af de se­ne­ste 17 op­gør.

» Vi er nødt til at se til­ba­ge på de sid­ste fi­re sej­re, som vi fik i ef­ter­å­ret. Hav­de vi ik­ke få­et dem, hav­de det ik­ke kun­ne la­de sig gø­re at ryk­ke op nu. Det hav­de væ­ret et helt an­det ud­gangs­punkt, vi hav­de haft. Vi var jo 15 po­int ef­ter Lyng­by in­den kam­pen i Aar­hus. Jeg ved godt, at vi hav­de to kam­pe på hån­den men al­li­ge­vel, « si­ger Mor­ten Wieg­horst, der ik­ke gi­ver me­get for snak­ken om, at det er Lyng­by, der er snublet i for­å­ret.

» Der er no­gen, der ger­ne vil si­ge, at det er Lyng­by, der har smidt det væk, men jeg sy­nes, at vo­res spil­le­re fortje­ner no­get an­er­ken­del­se for den sti­me, de har le­ve­ret. Der er ta­le om 17 kam­pe, hvor vi kun har tabt én. Der er selv­føl­ge­lig man­ge fak­to­rer, der spil­ler ind, men det kræ­ver alt­så no­get men­tal sta­bi­li­tet at sæt­te så­dan en sti­me sam­men, « si­ger ch­eftræ­ne­ren,

Han glæ­der sig på hol­det, by­en og fan­se­nes veg­ne over, at det før­ste del­mål i AGFs sto­re plan er ble­vet op­fyldt.

» Der har væ­ret man­ge skuf­fel­ser på det se­ne­ste, blandt an­det nedryk­nin­gen fra Su­per­liga­en, og der­for er det dej­ligt, at fan­se­ne får lidt at glæ­de sig over, « si­ger Wieg­horst.

På plads i Lyng­by

Han var selv kørt til Lyng­by for at for­be­re­de sig i for­hold til lør­da­gens kamp på sam­me sta­dion, men kun­ne ved Vej­les mål til 2- 1 se, at op­ryk­nin­gen godt kun­ne kom­me i hus i går.

» Jeg vil klart hel­le­re væ­re i kon­trol end væ­re hen­sat til til­sku­e­rens rol­le. Det hand- ler me­get om at kun­ne skil­le tin­ge­ne fra hin­an­den, men jeg må da in­drøm­me, at ti­den gik lidt lang­somt til sidst, da jeg kun­ne se, at vi godt kun­ne ryk­ke op. Man skal dog hu­ske på, at det der er sket i dag ik­ke ba­re er re­sul­ta­tet af i dag, men no­get der er sket over en hel sæ­son. At vi kan ryk­ke op to run­der før tid, er re­sul­ta­tet af det, vi har le­ve­ret i de før­ste 31 kam­pe af sæ­so­nen, « si­ger Mor­ten Wieg­horst.

For­stærk­ning på vej

Han er ik­ke me­get for at ta­le om, hvad der skal ske i den kom­men­de pe­ri­o­de, men til­fø­jer, at det er et an­det ni­veau, AGF skal kon­kur­re­re på til ef­ter­å­ret.

» Vi er nødt til at for­stær­ke os. Det kan de fle­ste, der har fulgt med se. I dag skal vi dog glæ­de os over det ar­bej­de, der er ble­vet la­vet i klub­ben ind­til nu. Aar­hus er til­ba­ge i Su­per­liga­en, og det var et vig­tigt del­mål for AGF at kom­me til­ba­ge. Al­le ved, at det er hårdt ved øko­no­mi­en, når man ryk­ker ud. Så det er vig­tigt at kom­me til­ba­ge. Det stop­per dog ik­ke her. Vi har sta­dig et stort ar­bej­de for­an os, « si­ger træ­ne­ren.

Hvor langt fø­ler du, I er kom­met med den må­de, du ger­ne vil spil­le på?

» Vi er nå­et et styk­ke, men det er svært at sæt­te ind i en ska­la. Vi er ble­vet bed­re til at spil­le på den må­de, som jeg ger­ne vil. Det er dog klart, at det kræ­ver me­re ar­bej­de, tid på træ­nings­ba­nen og og­så for­stærk­nin­ger, men det er vig­tigt for mig at un­der­stre­ge, at i dag skal vi fejre en op­ryk­ning. Al­le i og om­kring trup­pen har væ­ret en del af det her. Al­le har væ­ret med til at hæ­ve ni­veau­et på træ­nings­ba­nen i for­å­ret. Det er al­le­sam­mens fortje­ne­ste. Ik­ke ba­re de 11 mand på ba­nen, men al­le spil­ler­ne i trup­pen, « si­ger Wieg­horst.

Mor­ten Wieg­horst var en glad mand, da op­ryk­nin­gen kom i hus i går ef­ter­mid­dag. Fo­to: Ole Nielsen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.