Hårdt slid har bragt AGF til­ba­ge

BT - - SUPER LIGA - OP­RYK­NING Kasper Kudsk ka­je@ stif­ten. dk

Det har kne­bet lidt med den på det se­ne­ste, men når en af for­å­rets mest mar­kan­te AGFer skal sæt­te ord på sid­ste halv­del af sæ­so­nen, duk­ker det al­li­ge­vel frem. Ky­nis­men.

» Det har væ­ret et godt sta­bilt og ky­nisk for­år. Når det er sagt, har vi ba­re le­ve­ret det, man bør kun­ne for­ven­te af et AGF- hold. Så­dan bør det væ­re. Vi kan dog ik­ke si­ge, at vi har væ­ret al­le over­leg­ne, for det er vi ik­ke og har hel­ler ik­ke væ­ret det. Al­le er gla­de og til­fred­se li­ge nu, men man må si­ge, at vi spil­le­re, træ­ne­re, hold­le­de­re og al­le om­kring hol­det har måt­tet kæm­pe for det. Vi har skul­let sli­de for det, « si­ger Jens Jøns­son.

Han er ik­ke me­get for at ka­ste sig ud i en be­døm­mel­se af, om AGF er klar til ni­veau­et i Su­per­liga­en.

En an­den ver­den

» Men når Vi­borg lig­ger over os i ta­bel­len, må vi for­mode, at de er bed­re end os li­ge nu, så der skal da ske et el­ler an­det. Jeg tror ik­ke, at jeg træ­der no­gen over tæ­er­ne ved at si­ge, at der skal ske et el­ler an­det. Jeg tror ik­ke, at vi bli­ver blæst ud af li­ga­en, men spil­ler vi, som vi har gjort i nog­le kam­pe, så hol­der det ik­ke. Det er en helt an­den ver­den at spil­le i Su­per­liga frem­for 1. di­vi­sion. « Hvor­dan det? » I 1. di­vi­sion er der nær­mest kun to sce­na­ri­er. En­ten sid­der mod­stan­de­ren li­ge i rø­ven på dig, el­ler og­så står de for­an eget mål det me­ste af kam­pen. I Su­per­liga­en er det lidt me­re midt imel­lem. Du har fak­tisk lidt me­re tid på bol­den. Til gen­gæld er kva­li­te­ten og­så væ­sent­ligt hø­je­re, og fejl­e­ne bli­ver straf­fet med det sam­me. Det gør de ik­ke al­tid i 1. di­vi­sion, « si­ger Jens Jøns­son og un­der­stre­ger, at en ting er at kom­me op. No­get an­det er at bli­ve der. » Det er ik­ke man­ge af de spil­le­re, der er til­ba­ge på hol­det, som var med til at ryk­ke ned. Der er man­ge for­vent­nin­ger til et hold som AGF. Hvis vi ser bort fra den før­ste sæ­son, tror jeg, at fle­re for­ven­ter, at vi ik­ke ba­re skal spil­le for at over­le­ve, men for at væ­re med i den sjove en­de, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.