Ran­ders er tæt­te­re på Eu­ro­pa

BT - - SUPER LIGA -

Ran­ders vandt sik­kert med 2- 0 ude over Sil­ke­borg, der al­drig for al­vor var tæt på at gø­re op­gø­ret spæn­den­de.

Med sej­ren er Ran­ders næ­sten sik­ker på at slut­te på fj er­de­plad­sen i Su­per­liga­en. Det er væ­sent­ligt, for­di FC Kø­ben­havn har vun­det po­kal­fi na­len og den vej igen­nem sik­ret sig eu­ro­pæ­isk fod­bold. Der­for får fj er­de­plad­sen i Su­per­liga­en og­så mu­lig­hed for at spil­le kva­li­fi ka­tion til Eu­ro­pa Le­ague.

Det var an­gri­be­ren Dji­by Fall, der i før­ste halv­leg send­te Ran­ders på sej­rs­kurs med sin ni­en­de sæ­sonscor­ing. Sil­ke­borg- spil­le­ren Frank Han­sen he­a­de­de bol­den gen­nem egen for­svarskæ­de til Dji­by Fall, der ik­ke svig­te­de ale­ne med Thomas Nør­gaard.

Via en fi ks hjør­ne­s­parks­de­tal­je i an­den halv­leg score­de Jonas Kam­per sej­rs­må­let. Kant­spil­le­ren modt­og bol­den, drib­le­de ind mod mål og ham­re­de læ­de­ret i kas­sen. Ran­ders har sta­dig mu­lig­hed for at vin­de bron­ze­me­dal­jer, men det vil til at star­te med kræ­ve en sejr over de di­rek­te ri­va­ler i ta­bel­len, Brønd­by, i næ­ste spil­ler­un­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.