Con­ta­dor får brug for støt­te

BT - - SUPER LIGA - GIRO D’ITA­LIA Flem­m­ing Brandt fl b@ spor­ten. dk Fo­to: Reu­ters og EPA

Al­ber­to Con­ta­dor lig­ger til en sik­ker sejr i Giro d’Ita­lia. Med et for­spring på 2 mi­nut­ter og 35 se­kun­der ned til Fa­bio Aru og uden tegn på svag­he­der skal det gå me­get galt, før­end Saxo- Tin­koff s span­ske stjer­ne­ryt­ter gi­ver slip på den ly­se­rø­de fø­rer­trø­je.

Men han får brug for bed­re støt­te fra re­sten af hol­det, end det han op­le­ve­de søn­dag, kon­sta­te­rer Eu­rosports eks­pert­kom­men­ta­tor, Thomas Bay.

» Det skal ik­ke væ­re så­dan på hver bjer­ge­ta­pe, som det var søn­dag. På de sid­ste eta­per bli­ver der nog­le mu­lig­he­der for at iso­le­re Con­ta­dor tid­li­ge­re, så han må hå­be, at der er nog­le af ryt­ter­ne på hol­det, som har haft godt af en hvi­le­dag. De skal væ­re bed­re i bjer­ge­ne, el­lers bli­ver det for svært for Con­ta­dor, « fast­slår Bay.

Det hand­ler ik­ke om at sid­de med og kon­trol­le­re kon­kur­ren­ter­ne på det sid­ste bjerg, det skal den klej­ne spa­ni­er nok kla­re. Men hvis han kom­mer un­der pres tid­li­ge­re, kan det bli­ve pro­ble­ma­tisk.

» Er du stærk nok, så kø­rer du ba­re med. Men kom­mer der et an­greb på det tred­jesid­ste el­ler næst­sid­ste bjerg, så kan han ik­ke luk­ke tin­ge­ne selv. Der skal hjæl­per­ne vi­se de­res værd. Men mon ik­ke Kreuzi­ger og Ro­gers bli­ver bed­re i den sid­ste uge, « for­ud­ser Eu­rosports eks­pert.

Fi­re sto­re eta­per

Der ven­ter fi re sto­re bjer­ge­ta­per i den sid­ste uge, så der bli­ver rig mu­lig­hed for Asta­na- duo­en Fa­bio Aru og Mi­kel Lan­da til at ud­for­dre Con­ta­dor.

» Hvis Con­ta­dor og­så hav­de gi­vet dem en ju­ste­ring på søn­da­gens eta­pe, så hav­de al spæn­din­gen væ­ret væk. Det gjor­de han hel­dig­vis ik­ke. Der må væ­re ret la­ve od­ds på, at Con­ta­dor hol­der fast i fø­rin­gen he­le vej­en til Mila­no, men det er nog­le gi­gan­ter, de skal op over, og alt kan ske i det ter­ræn. Omvendt har Con­ta­dor vist, at han er på et ret godt ni­veau nu, og vi ved, at når han er der, så har han ik­ke tra­di­tion for at smi­de sej­ren væk. «

Grim­me min­der

Asta­na har haft en skyg­ge af do­ping- mi­stan­ke hæn­gen­de over hol­det på grund af sid­ste sæ­sons man­ge sa­ger. Mi­stan­ken bli­ver ik­ke min­dre, når de him­mel­blå ryt­te­re i den grad do­mi­ne­rer de sto­re bjer­ge­ta­per i Giro­en.

» Når et helt hold er så stærkt kø­ren­de, er det no­get, som gi­ver nog­le grim­me min­der. Jeg kan godt fi nde en na­tur­lig for­kla­ring – og jeg hå­ber, at det er den rig­ti­ge. Asta­na er et hold med ni ud­præ­ge­de bjer­gryt­te­re, og det er grun­den til, at de er så do­mi­ne­ren­de i bjer­ge­ne, mens de an­dre hold har nog­le lidt me­re for­skel­li­ge ryt­ter­ty­per. Men jeg kan godt for­stå, at der er nog­le, som be­gyn­der at stil­le spørgs­måls­tegn ved Asta­na- hol­det igen. «

» Aru bli­ver bed­re i den sid­ste uge igen. Det så vi al­le­re­de søn­dag. Han var ik­ke helt skarp end­nu, men han var der trods alt. Jeg tror, at vi kom­mer til at se ham på det sam­me ni­veau, som han var på i før­ste uge og med den sam­me gejst og iver. « » Vandt søn­da­gens eta­pe, for­di han var stær­ke­re end Con­ta­dor. Hvis han fort­sæt­ter på sam­me må­de, skal han nok få sko­v­len un­der Ama­dor og en­de på po­di­et. Ama­dor er ik­ke ud­præ­get bjer­gryt­ter og skal sna­re­re kig­ge nedad end opad i den sid­ste uge. Men jeg ser sta­dig Aru som den svæ­re­ste for­hin­dring for Con­ta­dor. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.