Lar­sen og Re­gin for­e­nes i KHL

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS - KLUBS­KIF­TE Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk

Phi­lip Lar­sen skrev i går en etårig kon­trakt med den fin­ske KHL- klub Jo­ke­rit.

Den 25- åri­ge ba­ck bli­ver der hold­kam­me­rat med Pe­ter Re­gin i den rus­si­ske ligas Hels­inki- ba­se­re­de stor­klub.

» Jeg var i kon­takt med fle­re top­klub­ber i KHL og traf en sport­s­lig be­slut­ning. Min ma­ve­for­nem­mel­se sag­de mig, at Jo­ke­rit var dér, hvor jeg bedst kun­ne få lov at spil­le mit spil og væ­re den of­fen­si­ve ba­ck, jeg ger­ne vil væ­re, « si­ger Phi­lip Lar­sen.

» Jeg har talt en del med Pe­ter ( Re­gin, red.). Vi glæ­der os beg­ge. Jeg er sik­ker på, at vi kan fun­ge­re godt sam­men og hjæl­pe hin­an­den. «

Et skridt på vej­en

Ef­ter åre­ne i NHL med 95 kam­pe for Dal­las Stars og 30 kam­pe for Ed­mon­ton Oi­lers kom Phi­lip Lar­sen sid­ste år til KHL- klub­ben Yu­gra Khan­tyMan­siysk i Si­bi­ri­en og spil­le­de 56 kam­pe. Han kun­ne ha­ve for­læn­get kon­trak­ten, men valg­te et bed­re hold.

Han læg­ger ik­ke skjul på, at Jo­ke­rit er en sta­tion på vej­en mod et co­me­ba­ck i NHL.

» Mit år i Ed­mon­ton Oi­lers var en skuf­fel­se. Jeg føl­te ik­ke, at klub­ben sat­se­de på mig. Så læn­ge de har ret­tig­he­der­ne over mig, ven­der jeg ik­ke til­ba­ge til NHL. Men ret­tig­he­der­ne lø­ber ud næ­ste år, og der­ef­ter er jeg free agent, « si­ger han.

» I Jo­ke­rit vil jeg ar­bej­de sten­hårdt for at gø­re mig så at­trak­tiv som mu­ligt for NHL. «

Den hur­ti­ge, ele­gan­te og tek­nisk be­ga­ve­de of­fen­siv­ba­ck har den sid­ste må­ned træ­net med sin per­son­li­ge co­ach i Gøte­borg.

Phi­lip Lar­sen har spil­let 56 land­skam­pe og del­ta­get i fem VM- tur­ne­rin­ger, men var ik­ke med i Tjek­ki­et. På det tids­punkt hav­de han ik­ke en klub og tur­de ik­ke ri­si­ke­re en ska­de, da den vil­le ko­ste en ny kon­trakt i KHL.

» Selv om jeg ger­ne vil spil­le for Dan­mark, føl­te jeg i dén si­tu­a­tion, at jeg var tvun­get til at tæn­ke på mig selv, « si­ger han.

Phi­lip Lar­sen skif­ter til fin­ske Jo­ke­rit i den rus­si­ske KHL- liga.

Fo­to: Jan Kors­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.