Gyld­ne Norwich

’ Ka­na­ri­e­fug­le­ne’ vandt op­ryk­nings­kam­pem til Pre­mi­er Le­ague – en kamp med en vær­di på me­re end en mil­li­ard kro­ner

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS - OPRYKNINGENS VÆR­DI 10 ÅRS FI­NA­LER Fo­to: Action Ima­ges

120 MIL­LI­O­NER PUND

er det mini­mums­be­løb, som en op­ryk­ker får ud af at ryk­ke op i Pre­mi­er Le­ague

50 MIL­LI­O­NER PUND

kom­mer fra Pre­mi­er Le­agu­es tv- aft aler

er de så­kald­te faldskærms­pen­ge. Ryk­ker hol­det ud af Pre­mi­er Le­ague i før­ste sæ­son, får klub­ben 15 mil­li­o­ner pund om året i fi re år fra de sam­me tv- aft aler. Hvis klub­ben ik­ke ryk­ker ned, bli­ver be­lø­bet med an­dre ord væ­sent­ligt stør­re

60 MIL­LI­O­NER PUND

10 MIL­LI­O­NER PUND

stam­mer fra øge­de en­tre­ind­tæg­ter og for­bed­re­de sponsoraft aler, men det­te be­løb er ret­fær­dig­vis afh æn­gigt af, hvil­ken klub der er ta­le om

HER ER MINIMUMSVÆRDIEN 2005: 2006: 2007: 2008: 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014:

CHAM­PIONS­HIP, PLAY OFF- FI­NA­LE

af de fo­re­gå­en­de 10 års op­ryk­nings­fi na­ler fra The Cham­pions­hip til Pre­mi­er Le­ague 30 mil­li­o­ner pund 35 mil­li­o­ner pund 60 mil­li­o­ner pund 60 mil­li­o­ner pund 60 mil­li­o­ner pund 90 mil­li­o­ner pund 90 mil­li­o­ner pund 90 mil­li­o­ner pund 120 mil­li­o­ner pund 120 mil­li­o­ner pund Det blev sid­ste års nedryk­ke­re fra Norwich Ci­ty, der tog den sid­ste plads i næ­ste sæ­sons Pre­mi­er Le­ague tak­ket væ­re en sejr på 2- 0 over Mid­dles­brough.

Det var ’ Ka­na­ri­e­fug­le­ne’ fra Norwich, der be­gynd­te kam­pen bedst. Mid­dles­brough- spil­ler­ne vir­ke­de nervø­se, og eft er 12 mi­nut­ter gav Norwich- pres­set bonus, da Ca­meron Jero­me ero­bre­de bol­den fra Da­ni­el Ay­a­la nær hjør­ne­fl aget, hvor­ef­ter Jero­me lok­ke­de Mid­dles­broug­hs må­l­mand, Di­mi­trios Kon­stan­topoulos, til at ta­ge et skridt frem fra må­l­li­ni­en – kun for at bli­ve ud­pla­ce­ret af et hårdt skud i det nær­me­ste hjør­ne.

Tro­e­de på det

Tre mi­nut­ter eft er blev det 2- 0 eft er et fi nt an­greb af Norwich, hvor Ste- en ting er at tro på det. No­get an­det er at gø­re det, « sag­de Norwich- ma­na­ger Alex Neil til Sky Sports eft er kam­pen.

» Sto­re spil­le­re le­ve­rer på den sto­re sce­ne. Og det var det, man kun­ne se i de før­ste 20 mi­nut­ter. Vi spil­le­de helt ut­ro­ligt, « sag­de den blot 33- åri­ge ma­na­ger, der kom til Norwich Ci­ty i ja­nu­ar fra den skot­ske Pre­mi­er Le­ague- klub Ha­milt­on.

Svæ­re at ned­bry­de

» Vi vid­ste, vi skul­le ha­ve en god start, for Mid­dles­brough kan væ­re svær at ned­bry­de. Det er for kam­pe som den­ne, man spil­ler fod­bold. Jeg er over­lyk­ke­lig, « sag­de Norwich Ci­tys midt­ba­ne­spil­ler, Jon­ny How­son, til BBC Ra­dio.

Var glæ­den stor hos vin­der­ne, var ta­ber­nes skuff el­se til­sva­ren­de.

» Det er hårdt, for hol­det har gjort alt for at ryk­ke op i den­ne sæ­son. Men Norwich spil­le­de bed­re, og de fortje­ner at ryk­ke op. I dag be­gik vi to fejl, og i fi na­ler ko­ster fejl dyrt, « sag­de Mid­dles­broug­hs ma­na­ger Ai­tor Ka­ranka, der har en for­tid som as­si­stent for Chel­sea- ma­na­ger José Mourin­ho i de­res tid i Re­al Madrid.

Pla­ster på sår­et

Ka­ranka kan dog glæ­de sig over et lil­le øko­no­misk pla­ster på sår­et. Mid­dles­brough får eft er ne­der­la­get i op­ryk­nings­fi na­len he­le en­tre­ind­tæg­ten fra kam­pen.

Ud over Norwich Ci­ty ryk­ker og­så Bour­ne­mouth og Wat­ford op i Pre­mi­er Le­ague til næ­ste sæ­son. De to klub­ber ryk­ke­de au­to­ma­tisk op som num­mer et og to i den næst­bed­ste ræk­ke, The Cham­pions­hip.

Norwich- spil­ler­ne jub­ler over må­let til 1- 0 i op­ryk­nings­fi­na­len mod MId­dles­brough. Norwich vandt 2- 0 og er klar til næ­ste sæ­sons Pre­mi­er Le­ague.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.