ER DIT BARN MOB­BE- OF­FER PÅ NET­TET?

GU­I­DE: Så­dan føl­ger du med - se hvad du kan gø­re

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk

Du skal tæ­skes så hårdt, at du dør...

’ Du skal dø. Jeg stik­ker dig i ma­ven. Du over­le­ver ik­ke. Sig far­vel til al­le snart. Bitch’. Der blev hver­ken spa­ret på trus­ler el­ler ma­len­de bil­led­sprog fra de ukend­te mob­be­re, der stod bag si­den ’ rik­ke­er­fuck­ing­k­lam’ på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram.

Det rå ord­valg cho­ke­re­de i den grad 12- åri­ge Rik­ke Nielsen fra Ran­ders, som de ha­de­ful­de ord var stilet til. Og hun var ik­ke ale­ne om at bli­ve op­rørt, for­ar­get og ry­stet. Tu­sind­vis af dan­ske­re og kend­te som Dan og Char­lot­te Ra­chlin, Julie Rug­gaaard, Sa­se­li­ne, Silas Holst og Li­na Rafn har al­le støt­tet Rik­ke og hen­des fa­mi­lie, ef­ter at ha­de­pro­fi­len gik viralt på de so­ci­a­le me­di­er man­dag ef­ter­mid­dag og af­ten.

De ind­led­te nem­lig lyn­hur­tigt et modan­greb mod den had­ske grup­pe med grup­pen ’ vi­el­sker­rik­ke’, der blev delt og delt på de so­ci­a­le me­di­er. Og til de­res og ik­ke mindst Rik­ke og hen­des fa­mi­lies sto­re glæ­de blev modan­gre­bet delt man­ge fle­re gan­ge end ha­de­grup­pens.

Det gør ondt

Men al­li­ge­vel er det de hår­de og ond­skabs­ful­de ord, der har fæst­net sig i sin­det hos Rik­ke og hen­des fa­mi­lie.

» Når man læ­ser så­dan nog­le ting, så gør det rig­tig, rig­tig ondt, « si­ger Cas­per Houl­berg Nielsen, der er Rik­kes sto­re­bror, til BT.

Det er ik­ke før­ste gang, at hans lil­le­sø­ster er ble­vet gen­stand for en ha­de­grup­pe på in­ter­net­tet. Det ske­te nem­lig for et års tid si­den. Men den­gang valg­te fa­mi­li­en ik­ke at gø­re me­re ved sa­gen end at få luk­ket si­den. Hvil­ket lyk­ke­des.

Iføl­ge Rik­kes bror er mob­ning ik­ke en del af hen­des dag­lig­dag.

» Men det er of­te­re, hun bli­ver mob­bet, end sjæld­ne­re, « si­ger bro­de­ren, som un­der­stre­ger, at hvad Rik­ke se­ne­st har op­le­vet, har væ­ret det vær­ste.

Mas­siv støt­te

Det var i man­dags på vej til en fa­mi­lie­fød­sels­dag, at Rik­kes el­lers så nor­ma­le hver­dag med sko­le, ve­nin­der og den evi­ge ta­gen uskyl­di­ge bil­le­der af sig selv og læg­ge dem op på de so­ci­a­le me­di­er med ét slag blev æn­dret til en ond dag fyldt med had­ske ord og trus­ler om at bli­ve myr­det. Her for­tal­te Rik­ke sin fa­mi­lie, at nu var der igen ble­vet op­ret­tet en si­de, hvor der blev skre­vet alt mu­ligt om hen­de.

» Da vi sid­der og ser, hvad der er ble­vet skre­vet, bli­ver der lagt et nyt bil­le­de op, hvor der står, at hun skal dræ­bes med 1.000 kniv­stik. Da gik al­voren rig­tig op for os. For det var alt­så ba­re ik­ke mob­ning, « for­tæl­ler Rik­kes cho­ke­re­de bror.

Det var smer­te­fuldt for Rik­ke og hen­des fa­mi­lie at læ­se, hvor­dan mob­ber­ne ba­re øn­ske­de, at den 12- åri­ge skolepige skul­le dø hur­tigst mu­ligt. Men hel­dig­vis lu­ne­de den mas­si­ve støt­te og op­bak­ning. Og der var da og­så fle­re af støt­ter­ne, som gjor­de fa­mi­li­en op­mærk­som på, at trus­ler på li­vet er ulov­ligt. Og selv om Rik­ke og hen­des fa­mi­lie har en stærk mi­stan­ke om, at det er den el­ler de sam­me per­so­ner, der står bag beg­ge de had­ske si­der, har de ik­ke den fjer­ne­ste idé om, hvem der kan fin­de på at skri­ve så grimt og ond­skabs­fuldt om hen­de.

Ri­si­ke­rer fængsel

Det har fa­mi­li­en over­ladt til Østjyl­lands Po­li­ti at fin­de ud. Fa­mi­li­en an­meld­te nem­lig i går sa­gen til po­li­ti­et, som er gå­et ind i den. Det be­kræf­ter Ma­ri­an­ne Mor­gen, pres­se­ko­or­di­na­tor i Østjyl­lands Po­li­ti over for BT.

» Vi har op­ta­get anmeldelse på sa­gen, fak­tisk har to me­re ud­over Rik­ke Ni­el­sens fa­mi­lie an­meldt sa­gen, « si­ger Ma­ri­an­ne Mor­gen til BT.

Hun un­der­stre­ger, at po­li­ti­et ta­ger sa­gen me­get al­vor­ligt, net­op for­di der er ta­le om død­strus­ler. Og når po­li­ti­et fin­der frem til syn­de­ren el­ler syn­der­ne bag si­den, så vil po­li­ti­et ik­ke stå med en løf­tet pe­ge­fin­ger. Der vil nem­lig kom­me til at fal­de bræn­de ned.

» Det er jo en over­træ­del­se af straf­fe­lovens § 266, der hand­ler om trus­ler på li­vet. Og her straf­fes der med bø­de og op til to års fængsel, « si­ger Østjyl­land Po­li­tis pres­se­ko­or­di­na­tor til bt. dk.

Der­for er stem­nin­gen i Rik­ke Ni­el­sens hjem i Ran­ders vendt fra angst og fru­stra­tion til glæ­de. Og en in­dædt vil­je til at vin­de kam­pen over mob­ber­ne.

» Vi ta­ger kam­pen helt ud. Det her skal stop­pe nu. For det er ik­ke i or­den « , ly­der det med grå­den lu­ren­de i hal­sen fra Rik­kes mor, Hanne Nielsen.

ONS­DAG 27. MAJ 2015

INSTAGRAMPROFILEN IND­LE­DES MED FØL­GEN­DE ORD: ’’ Følg os kun, hvis du ha­der Rik­ke. Så kan hun se, hvor man­ge der ha­der hen­de. Så vi kan få hen­de til at dø. Bitch

Sig, at du har en for­nem­mel­se af, at bar­net har brug for hjælp til no­get, der fo­re­går på net­tet.

2: For­be­red tænk­te el­ler vir­ke­li­ge ek­semp­ler på mob­ning, hvis bar­net spør­ger, hvad det hand­ler om. Man­ge børn tø­ver med at ta­le om mob­ning, for­di de fø­ler, det er yd­my­gen­de, og for­di de tror, at det er de­res skyld, el­ler for­di de tror, at det bli­ver vær­re, hvis de voks­ne bli­ver in­vol­ve­ret.

3: Sig til dem, at det ik­ke er de­res skyld, og at det er de voks­nes an­svar, at lø­se pro­ble­met. 4: Vis bar­net, at du har over­blik­ket, og at det er dig, der sty­rer. 5: Hvis du er ret sik­ker på, at der er no­get galt, så gå ind på bar­nets væ­rel­se, i ste­det for at hen­te bar­net ud af sit eget rum. In­sistér på at væ­re der, læg dig even­tu­elt på sen­gen og læs en bog el­ler en avis imens. Det kan godt var en tre- fi­re da­ge, men til sidst ta­ler bar­net helt af sig selv.

6: Hvis du kon­sta­te­rer, at dit barn mob­bes, så tag først kon­takt med mob­be­rens for­æl­dre og tal om si­tu­a­tio­nen.

7: Be­var ro­en og det ud­gangs­punkt, at der ik­ke er no­gen, der skal skæl­des ud. Ag­gres­si­vi­tet for­vær­rer kun si­tu­a­tio­nen.

8: Hvis mob­be­rens for­æl­dre ik­ke er til at kom­me i di­a­log med, så ind­drag læ­rer el­ler pæ­da­go­ger. Gu­i­den er ud­for­met af fa­mi­liep­sy­ko­log og fored­rag­hs­hol­der Ul­la Dyr­løv, der har skre­vet bo­gen ’ Pi­lot for dit barn’. I dag udkommer ’ Det pro­fes­sio­nel­le kram’, om fag­folks an­svar i for­bin­del­se med mob­ning og an­den mi­striv­sel hos børn og un­ge.

Først var Rik­ke Nielsen, hen­des mor, Hanne Nielsen, og sto­re­bror Cas­per Hou­berg Nielsen helt slå­et ud af død­strus­ler­ne mod den 12- åri­ge skolepige. Men ef­ter at po­li­ti­et har lo­vet at gå ind i sa­gen, og ik­ke mindst ef­ter den mas­si­ve op­bak­ning, som Rik­ke har få­et fra tu­sind­vis af dan­ske­re, er stem­nin­gen så småt ved at ven­de. Fo­to: Bo Am­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.