’’

BT - - NYHEDER - Mor­ten Øster­gaard ( R), øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ster

Der er kla­re tegn på, at dansk øko­no­mi er på vej ind i et op­sving

» Der er kla­re tegn på, at dansk øko­no­mi er på vej ind i et op­sving. Vi har lagt kri­sen bag os, « si­ger Mor­ten Øster­gaard.

I den se­ne­ste øko­no­misk re­de­gø­rel­se fra de­cem­ber for­ven­te­de re­ge­rin­gen en vækst på 1,4 pro­cent i år. Det tal blev si­den opju­ste­ret til 1,6 pro­cent, da re­ge­rin­gen i slut­nin­gen af marts præ­sen­te­re­de det så­kald­te kon­ver­genspro­gram.

Og nu opju­ste­res det alt­så at­ter en smu­le - til 1,7 pro­cent.

Lars Løk­ke er sta­dig fa­vo­rit til at bli­ve Dan­marks nye stats­mi­ni­ster. Men nye må­lin­ger vi­ser, at for­sprin­get nu ik­ke er så stort, som det har væ­ret.

Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.