Løk­ke fø­rer sta­dig - men S går frem

BT - - NYHEDER -

Tirs­dag er de øko­no­mi­ske vis­mænd og her­eft er re­ge­rin­gen des­u­den kom­met med ly­se vur­de­rin­ger af frem­ti­den for dansk øko­no­mi. Alt sam­men ting, der får val­gryg­ter­ne til at svir­re på Chri­sti­ans­borg.

Klart stør­ste par­ti

Iføl­ge må­lin­gen fra Me­ga­fon står So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne til at bli­ve det klart stør­ste par­ti med 25 pro­cent af stem­mer­ne, en frem­gang på 0,2 pro­cent­po­int si­den se­ne­ste valg. Ven­stre står til at bli­ve det næst­stør­ste par­ti eft er­fulgt af Dansk Fol­ke­par­ti.

Tid­li­ge­re i går kom en må­ling, som YouGov har fo­re­ta­get for Me­troxpress. Og­så her står rød blok til at hø­ste 48 pro­cent af stem­mer­ne, hvil­ket er højt i for­hold til de se- ne­ste me­nings­må­lin­ger, som og­så har budt på en må­ling af Vox­me­ter 10. maj med kun 44,7 pro­cent af stem­mer­ne til rød blok.

De man­ge me­nings­må­lin­ger, der bli­ver fo­re­ta­get for lan­dets me­di­er for ti­den, kan va­ri­e­re no­get. Iføl­ge Ber­ling­s­kes Ba­ro­me­ter, der be­står af et væg­tet gen­nem­snit af de se­ne­ste 30 da­ges me­nings­må­lin­ger fra en ræk­ke ana­ly­se­in­sti­tut­ter, står rød blok til 46,7 pro­cent af stem­mer­ne, mens blå blok lig­ger i front med 53,3 pro­cent af stem­mer­ne.

I det væg­te­de gen­nem­snit er dog ik­ke med­reg­net tirs­da­gens to må­lin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.