Lyt til David Ca­meron

BT - - DEBAT - EU By­rå­ds­med­lem og FT- kan­di­dat ( DF) RE­FOR­MER Nør­re Als­lev BUR­HØNS Fø­de­va­re­mi­ni­ster

Ken­neth Kristensen Berth

I mor­gen får stats­mi­ni­ste­ren be­søg af den gen­valg­te bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron. Thor­ning bør lyt­te godt eft er, hvad Ca­meron har at si­ge om, i hvil­ken ret­ning EU skal ud­vik­le sig, for Ca­meron har stor op­bak­ning i den dan­ske be­folk­ning til sit bud­skab om et EU, der ta­ger sig af langt min­dre end i dag.

Næ­sten 60 pct. af dan­sker­ne øn­ske­de i en me­nings­må­ling sid­ste år en­ten di­rek­te ud­mel­del­se af EU el­ler i hvert fald, at EU skul­le ha­ve min­dre at si­ge. De dan­ske­re har Thor­ningS­ch­midt hidtil ig­no­re­ret fuld­stæn­digt og in­si­ste­ret på, at Dan­mark skul­le ’ helt ind i ker­nen af EU’, som hun har for­mu­le­ret det. Man må hå­be, at Thor­ning ta­ger ved læ­re af David Ca­meron, der er i langt bed­re sam­klang med sin be­folk­ning.

Leif Jo­han­son

I snart fi re år har vi hørt, at det er blå blok, der har ind­ført dag­pen­ge- og eft er­løns­re­for­mer m. fl . Vi har kon­stant hørt, at blå blok er skyld i al­le pro­ble­mer­ne med de 50- 60.000, der er fal­det ud af dag­pen­ge­sy­ste­met.

Her de sid­ste da­ge har vi så hørt re­ge­rin­gen ta­le om, at kri­sen er ov­re, og at op­svin­get er på vej – li­ge­som øko­no­mi­en er god. Sam­ti­dig bli­ver der sagt, at alt det­te skyl­des den hand­le­kraft , re­ge­rin­gen har ud­vist ved at ind­fø­re nød­ven­di­ge re­for­mer. Det er selv­sam­me re­for­mer, som blå blok tid­li­ge­re er ble­vet be­skyldt for at ha­ve ind­ført. Hvor­for mon folk er træt­te af den­ne lat­ter­li­ge re­ge­ring?

Dan Jør­gen­sen

Ven­stre me­ner, at bur­høns har det godt. Det bur­de el­lers væ­re lo­gik – for bur­høns så­vel som for po­li­ti­ke­re – at bur­høns ik­ke har sam­me vel­færd som frit­gå­en­de høns.

Pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron be­sø­ger Dan­mark i mor­gen. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.