Ja, vi vil be­hand­le folk bed­re

BT - - DEBAT - NI­CK HÆK­KERUP

Sund­heds­mi­ni­ster ( S)

i vel­færd, for­di det er fun­da­men­tet for vo­res tryg­hed og sik­ker­hed. Det er fun­da­men­tet for vo­res be­vidst­hed om, at hvis du bli­ver syg, så er der en sund­heds­sek­tor, som pas­ser på dig, ta­ger sig af dig og gør dig rask igen. Vi le­ver læn­ge­re, og det be­ty­der, at der er en ræk­ke syg­dom­me, vi skal bli­ve bed­re til at be­hand­le. Der­for bli­ver der hel­dig­vis he­le ti­den ud­vik­let ny me­di­cin, som kan ku­re­re fl ere ting. Men det er dyr me­di­cin, som vi skal kø­be ind og gi­ve

VI SKAL IN­VE­STE­RE

til vo­res pa­tien­ter. Så be­ho­ve­ne, mu­lig­he­den for at gi­ve bed­re livskva­li­tet og be­hand­ling til bor­ger­ne og en læn­ge­re le­ve­tid kræ­ver fl ere pen­ge. Det pri­o­ri­te­rer vi.

er over­skud­det af de re­for­mer, vi med slid og mø­je har gen­nem­ført gen­nem den se­ne­ste re­ge­rings­pe­ri­o­de. Det er ik­ke no­get, vi skal vin­de el­ler fi nde. Det er pen­ge, der er der i kraft af de re­for­mer, vi al­le­re­de har gen­nem­ført. De bor­ger­li­ge vil hel­le­re bru­ge pen­ge­ne på at lem­pe skat­ten, og det er et po­li­tisk valg, men hvis man gi­ver skat­te­let-

DE HER PEN­GE

tel­ser og kræ­ver nul­vækst i den of­fent­li­ge sek­tor i ste­det, vil det be­ty­de, at vi får et dår­li­ge­re sund­heds­væ­sen og dår­li­ge­re mu­lig­hed for be­hand­ling.

off ent­li­ge fi nan­ser er ik­ke no­get pro­blem, for­di vi har pla­ce­ret os på et sted, hvor den øko­no­mi­ske po­li­tik, der lig­ger med 2020- pla­nen, sik­rer, at vi hol­der os in­den for de ram­mer, der er, og at vi sam­men­lig­net med en lang ræk­ke an­dre lan­de har en fan­ta­stisk god øko­no­mi – ik­ke mindst for­di vo­res ar­bejds­løs­hed er så lav, som den er.

UN­DER­SKUD­DET PÅ DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.