Nej, vi kan for­bed­re uden vækst

BT - - DEBAT - SOP­HIE LØH­DE

Sund­heds­ord­fø­rer, Ven­stre

ind­fø­re et ud­gift sstop i den off ent­li­ge sek­tor, som skal gø­re det mu­ligt, at vi kan sæn­ke skat­ter og af­gift er og der­med og­så få skabt fl ere pri­va­te ar­bejds­plad­ser. Ven­stre me­ner, at der må skaff es fl ere pri­va­te ar­bejds­plad­ser, for at vi har råd til at in­ve­ste­re på ud­valg­te om­rå­der i vel­færds­sam­fun­det, som at pri­o­ri­te­re fl ere pen­ge på sund­heds­om­rå­det.

VI FO­RE­SLÅR AT

JEG ER ENIG

i, at der er be­hov for at løft e sund­heds­om­rå­det. Det er og­så der­for, vi har an­vist kon­kret fi nan­si­e­ring til, hvor­dan man kun­ne gø­re det al­le­re­de nu i ste­det for at frem­læg­ge en el­ler an­den luft ig løs­ning om, at man må­ske, må­ske ik­ke på et tids­punkt vil en hel mas­se. Jeg tror, at dan­sker­ne er op­ta­ge­de af, at po­li­ti­ke­re læg­ger no­get frem, de har tænkt sig at kun­ne re­a­li­se­re. Mig be­kendt er det gan­ske tvivl­s­omt, om re­ge­rin­gen har de her pen­ge. Ba­re se på 2016 – der lig­ger en mas­se ube­tal­te reg­nin­ger, og der lig­ger ga­l­op­pe­ren­de ud­læn­din­geud­gift er, som re­ge­rin­gen ik­ke har an­vist fi nan­si­e­ring for. Så man skal væ­re op­ti­mi­stisk, hvis man tror, at pen­ge­ne pas­ser.

og ev­nen til at pri­o­ri­te­re in­den for de ud­gift er, vi bru­ger. Vi sy­nes f. eks., at der er pen­ge at hen­te på re­ge­rin­gens man­ge lem­pel­ser på ud­læn­din­gepo­li­tik­ken, som vi ger­ne vil rul­le til­ba­ge, sam­ti­dig med at vi fo­re­slår at fast­fryse ud­vik­lings­bi­stan­den på FNs an­be­fa­ling. Det fri­gi­ver ad­skil­li­ge mil­li­ar­der hvert år, men der in­si­ste­rer re­ge­rin­gen på at la­de ud­gift er­ne til he­le ud­læn­din­ge­om­rå­det ga­l­op­pe­re der­u­dad i ste­det.

VI HAR VILJ­EN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.