SANDHEDERNE OVER HÆK­KEN ’’

Po­li­tik er ik­ke for sar­te jak­ke­sæt. Men som de er sy­et, bli­ver de og­så prø­vet eft er i søm­me­ne

BT - - DEBAT -

Vi har ik­ke hørt det sid­ste til Lars Løk­kes bi­lag. Alt ty­der på, at de og­så bli­ver en cen­tral del af den nært fo­re­stå­en­de valg­kamp, som So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne al­le­re­de har ført be­hø­rigt kampag­ne­be­vis for. ME­DI­ER GRA­VER OG re­sear­cher i par­ti­le­de­re og øv­ri­ge po­li­ti­ke­res kom­pe­ten­cer, når de stil­ler sig an som mora­lens vog­te­re el­ler ad­mi­ni­stra­tio­nens orak­ler i off ent­lig­he­dens tje­ne­ste. Na­tur­lig­vis. Til ti­der ko­ster det på pri­vat­livs­kon­to­en, for­di po­li­tik og­så hand­ler om vær­di­er, fa­mi­lie, pri­va­tø­ko­no­mi og bo­ligskat­ter. Der­for ik­ke al­tid en mis­un­del­ses­vær­dig po­si­tion at ud­sæt­te sig selv og si­ne nær­me­ste for. Oft e sy­nes pri­sen i sam­men­lig­ning med den trods alt pæ­ne øko­no­mi­ske ho­no­re­ring til føl­ge oft e al­li­ge­vel for høj. Hvis man el­lers ope­re­rer i no­gen­lun­de over­ens­stem­mel­se med den eti­ket­te, der føl­ger for­plig­tel­sen. I slip­strøm­men på de sa­ger, Lars Løk­ke Ras­mus­sen selv har vik­let sig ind i, fo­re­kom­mer me­di­e­in­ter­es­sen for hans per­son­li­ge pri­o­ri­te­rin­ger til­pas selv­for­skyldt. Alt­så, han stod selv i prø­ve­rum­met og lag­de krop til de skræd­der­sy­e­de jak­ke­sæt, mens man må for­mode at un­der­buk­ser­ne er købt på øje­mål. Han sat­te sig selv til ret­te med al­bu­e­rum til at læg­ge sig ned for en nat­te­søvn helt derop­pe i næ­se­tip­pen på fl yve­ren. Og så vi­de­re. SÅ NÅR EN so­ci­al­de­mo­kra­tisk græs­rod i skik­kel­se af ha­ve- og mad­po­li­tisk pro­vo­ca­t­eur og tid­li­ge­re fol­ke­tings­kan­di­dat, Sig­ne Wen­ne­berg, på Fa­ce­book be­gi­ver sig af med at kom­men­te­re på le­je­må­let af Lars Løk­kes vil­la i Græ­sted, hvor hun har haft gø­re­mål, og der­for spe­ku­le­rer i, at han har over­belånt til langt over skor­ste­nen, ik­ke har råd til at sæl­ge, og om hans pri­va­tø­ko­no­mi­ske ha­bi­tus over­ho­ve­det gør ham eg­net til at kom­me i nær­he­den af Stats­mi­ni­ste­ri­et, er det så­mænd ik­ke et re­sul­tat af et må­l­ret­tet po­li­tisk ær­in­de, men i bund og grund ud­tryk for, hvad folk i al al­min­de­lig­hed ta­ler om. Så­dan henover hæk­ken, ved si­de­linj­en el­ler hen­ne ved for­æl­dre­mø­det. AT DEN SLAGS se­mioff ent­li­ge me­nings­til­ken­de­gi­vel­ser i mo­der­ne og so­ci­a­le me­di­e­ti­der en­der i de­bat­te­ren­de shit­storms, er en an­den sag, for­di så man­ge har så me­get let­te­re ved at fa­re i fl int bag be­skyt­ten­de skær­me. Og dit­to i øv­rigt, når det Hvor­dan sik­rer vi, at fl ere af de job bli­ver be­sat af dansk ar­bejds­kraft ? gæl­der Hel­le Thor­nings pri­vat­livs­dis­po­si­tio­ner med skat­te­kom­mis­sio­ner som eft er­spil. SÅ JA, ME­DI­ER re­sear­cher og sø­ger ak­tind­sigt på par­ti­le­de­re og øv­ri­ge po­li­ti­ke­res be­slut­nin­ger og kom­pe­ten­cer. Alt imens po­li­ti­ker­ne ad lov­giv­nings­vej selv for­sø­ger at dæm­me op for og mørklæg­ge så me­get, de kan slip­pe af sted med. Som nu af­slø­rin­gen i In­for­ma­tion i går, der blot­læg­ger en hø­jest be­syn­der­lig prak­sis i Stats­mi­ni­ste­ri­et, at Lars Løk­kes ad­vo­kat blev ad­vi­se­ret om en be­gæ­ring fra Ek­stra Bla­det om hans for­brug af øl, vand, vin og spi­ri­tus i pe­ri­o­den som re­ge­rings­chef blot 18 mi­nut­ter eft er, at Stats­mi­ni­ste­ri­et modt­og ak­tind­sigts­be­gæ­rin­gen. Og der­med ri­ge­lig tid til selv at spin­ne hi­sto­ri­en. MAN KAN ME­NE, at be­gæ­rin­gen el­ler re­sear­chen var let­te­re ten­den­tiøs, men for at ven­de til­ba­ge til snak­ken over hæk­ken, er top­po­li­ti­ke­re langt hen ad vej­en selv an­svar­li­ge for ind­hol­det af den. Og hvis den går på du­b­i­øs om­gang med bi­lag og pri­va­tø­ko­no­mi, så re­fl ek­te­rer me­di­er­ne den. Så­dan er det jo...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.