Sy­nes du, at hånd­vær­ke­re skal ha­ve lov til at fejre de­res sven­de­brev i en åben last­bil?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.48 BE­DRIFT AT BLI­VE SVEND På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.51 SKAB EGEN TRA­DI­TION På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.00 JEG BE­HØ­VER IK­KE TU­REN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.49

Nej

Kir­sten Sus­si Bjørnskow

Tanja Møller

Sasja Jør­gen­sen

Ja

6.242 stem­mer på bt. dk

AL­LE MÅ FEJRE MED VOGN Selv­føl­ge­lig er det ik­ke kun dem fra de bog­li­ge ud­dan­nel­ser, der må. Al­le skal de ha­ve lov til at fejre da­gen med di­ver­se tra­di­tio­ner. Min søn er ved at ta­ge EUX- tøm­rer­ud­dan­nel­sen. Den er på fi re år og kræ­ver godt nok ry­grad og selv­di­sci­plin at gen­nem­fø­re. Ba­re det før­ste år har han fem ek­sa­me­ner og en mi­nis­ven­de­prø­ve, der skal over­stås. Så den dag, han står med hat/ sven­de­bre­vet i hån­den, vil jeg hå­be, at de og­så kan få lov til at kom­me ud og bli­ve fejret.

Chri­stop­her Ma­cal­lan

Stu­den­ter­kør­sel til­hø­rer den gym­na­si­el­le ud­dan­nel­se. Hånd­vær­ke­re må ska­be de­res egen tra­di­tion i ste­det for. Det er en gam­mel tra­di­tion, at det er de gym­na­si­a­le ud­dan­nel­ser, der kø­rer i last­bil og fejrer de­res dag. Nog­le tra­di­tio­ner skal der ik­ke æn­dres på, og den her skal bli­ve. Man må ta­ge en gym­na­si­al ud­dan­nel­se, hvis man ger­ne vil ha­ve hue og kø­re­tur i he­le by­en. Jeg er selv ud­lært ma­ler her d. 12/ 6, og jeg er li­geg­lad med, at jeg ik­ke får en kø­re­tur. Fejret skal jeg da nok bli­ve al­li­ge­vel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.