PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

JØRN NE­ER­GAARD LAR­SEN JAN KÆRAA RAS­MUS­SEN Virk­som­he­der­ne får ik­ke an­søg­nin­ger fra dansk ar­bejds­kraft , som op­fyl­der de­res krav og for­vent­nin­ger til kom­pe­ten­cer. Men vo­res na­bo­lan­de vil og­så mang­le ar­bejds­kraft i frem­ti­den, så vi må få fl ere dan­ske­re til at ta­ge et ar­bej­de. De fl este job, der er kom­met si­den 2013, er gå­et til op­rin­de­li­ge dan­ske­re. De ud­læn­din­ge, der har få­et dan­ske job, er en sam­men­sat grup­pe. Nog­le er født her, og nog­le er kom­met fra f. eks. Øst­eu­ro­pa, men de fl est ar­bej­der på helt nor­ma­le dan­ske vil­kår.

Vi skal sik­re, at når man er i Dan­mark, ar­bej­der man på dan­ske løn- og overenskomstvil­kår. Fag­be­væ­gel­sen må ar­bej­de for overenskomst­dæk­ning for nye virk­som­he­der, og lov­giv­nin­gen må kon­stant til­pas­ses ud­vik­lin­gen, så det ar­bej­de er mu­ligt.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning

Che­fø­ko­nom i LO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.