Får Løk­ke Hel­le Thor­ning af­kræ­ves svar: sær­be­hand­ling?

En­heds­li­sten fryg­ter, at Ven­stre- for­man­den på­vir­ker Stats­mi­ni­ste­ri­et, når pres­sen sø­ger ak­tind­sigt i bi­lag fra hans tid. Der­for kræ­ver par­ti­et nu svar fra Thor­ning

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Scan­pix

BI­LAG

Hvor­for gik der 18 mi­nut­ter, fra en jour­na­list i marts an­mo­de­de om ak­tind­sigt i al­le bi­lag om al­ko­hol­for­bru­get un­der Ven­stre- for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sens ( V) tid som stats­mi­ni­ster, til Løk­kes ad­vo­kat blev in­for­me­ret om det fra Stats­mi­ni­ste­ri­et?

Det spørgs­mål kræ­ver En­heds­li­sten nu at få svar på fra stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S). Retsord­fø­rer Per­nil­le Skip­per ( EL) vil vi­de, om Løk­ke har få­et sær­be­hand­ling i for­hold til an­dre tid­li­ge­re mi­ni­stre.

» Det vil væ­re foru­ro­li­gen- de, hvis Lars Løk­ke bli­ver ad­va­ret og har få­et lej­lig­hed til at på­vir­ke Stats­mi­ni­ste­ri­ets for­tolk­ning og for­valt­ning af of­fent­lig­heds­lo­ven, « si­ger hun.

Re­ak­tio­nen kom­mer ef­ter, at avi­sen In­for­ma­tion har få­et ak­tind­sigt i sa­gen, der vi­ser, at Løk­kes ad­vo­kat modt­og Stats­mi­ni­ste­ri­ets svar og bi­lag to da­ge før, det blev sendt til pres­sen. Det re­sul­te­re­de i, at Løk­ke selv lag­de bi­la­ge­ne frem på Fa­ce­book sam­men med en tekst, der ud­lag­de hans ver­sion af sa­gen, in­den hi­sto­ri­en hav­de mu­lig­hed for at ry­ge i tryk­ken.

Langt­fra neut­ral

En frem­gangs­må­de, som pres­sejurist Oluf Jør­gen­sen over for In­for­ma­tion be­teg­ner som en langt­fra neut­ral be­hand­ling, og som En­heds- li­sten og­så er be­kym­ret over:

» Det vil­le jo væ­re et pro­blem, hvis Løk­ke - in­den ak­tind­sig­ten bli­ver sendt til jour- kun­ne be­stem­me, hvad kri­ti­ske jour­na­li­ster får ad­gang til at se, og hvad de ik­ke får ad­gang til at se. « ets ud­kast til svar på ak­tind­sigts­be­gæ­rin­gen.

God skik

En­heds­li­sten be­der og­så om en over­sigt over even­tu­el­le an­dre sa­ger, hvor Løk­ke og hans ad­vo­kat er ble­vet ori­en­te­ret om be­gæ­rin­ger om ak­tind­sigt.

Stats­mi­ni­ste­ri­et for­kla­rer over for In­for­ma­tion, at Løk­kes ad­vo­kat fik do­ku­men­ter­ne at se, for­di man iføl­ge of­fent­lig­heds­lo­ven først skal un­der­ret­te of­fent­ligt an­sat­te, hvis der be­gæ­res ak­tind­sigt i de­res per­so­na­lesa­ger.

Løk­ke var ik­ke of­fent­ligt an­sat som stats­mi­ni­ster, men Stats­mi­ni­ste­ri­et fin­der, at det var god for­valt­nings­skik, at Ven­stre- for­man­dens ad­vo­kat fik mu­lig­hed for at kom­me med si­ne be­mærk­nin­ger.

Hel­le Thor­ning skal sva­re på, hvor­for Lars Løk­ke er ble­vet ad­va­ret af Stats­mi­ni­ste­ri­et, når jour­na­li­ster har søgt ak­tind­sigt i hans bi­lag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.