Til­talt for 650.000 kr. kort­mis­brug

BT - - NYHEDER - Ar­kiv­fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

BE­TA­LINGS­KORT

Det er ik­ke for sjov, når po­li­ti­et gang på gang min­der os om at skju­le pin­ko­den for an­dre folk, når vi be­ta­ler med kort.

Det vid­ner end­nu en sag om ty­ve­ri af be­ta­lings­kort og ef­ter­føl­gen­de mis­brug for man­ge hund­re­de tu­sin­de kro­ner i Syd­jyl­land om.

An­kla­ge­myn­dig­he­den hos po­li­ti­et i Syd- og Søn­derjyl­land har den­ne gang til­talt en 57- årig ru­mænsk mand for at ha­ve stjå­let ik­ke min­dre end 29 be­ta­lings­kort og for ef­ter­føl­gen­de at ha­ve hæ­vet cir­ka 650.000 kro­ner på dem fra 6. ju­ni sid­ste år og frem til 4. novem­ber.

Man­den har iføl­ge po­li­tiets op­lys­nin­ger pri­mært stjå­let kort fra æl­dre kvin­der og fo­re­ta­get om­kring 300 hæv­nin­ger el­ler for­søg på hæv­nin­ger på de stjå­l­ne kort. Hæv­nin­ger­ne har fun­det sted over he­le Jyl­land og Fyn.

Ope­re­re­de ik­ke ale­ne

Men man­den ope­re­re­de ik­ke ale­ne, og po­li­ti­et me­ner, at han er en sær­ligt cen­tral per­son i et stør­re net­værk af om­rej­sen­de kri­mi­nel­le, hvori­blandt en an­den med­ger­nings­mand, en 44- årig bul­ga­rer, i marts blev idømt knap to års fængsel.

Net­vær­ket har især af­lu­ret de æl­dre kvin­ders brug af be­ta­lings­kort ved at kig­ge dem over skul­de­ren og ef­ter­føl­gen­de stjå­let kor­te­ne ved hjælp af af­led­nings­ma­nøv­rer, op­ly­ser po­li­ti­et.

Den 57- åri­ge har sid­det va­re­tægts­fængs­let si­den novem­ber sid­ste år, ef­ter han blev an­holdt i Vej­le af Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti.

Se­ne­st blev to ru­mæ­ne­re ved Ret­ten i Kol­ding i sid­ste uge idømt to års fængsel og ud­vis­ning fra Dan­mark for be­stan­digt ef­ter at ha­ve misbrugt dan­kort for et sam­let be­løb på 1,7 mio. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.