SOM­MER PÅ VEJ

Tem­pe­ra­tu­ren kan nå helt op på 25 gra­der i be­gyn­del­sen af ju­ni, spår DMI. Usta­bilt vejr vil dog for­ment­lig præ­ge sid­ste del af må­ne­den

BT - - NYHEDER - Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

VEJ­RET

Går du og­så og kig­ger længsels­fuldt på som­mer­kjo­len el­ler short­se­ne i ska­bet, og kan du slet ik­ke ven­te med at la­de for­års­frak­ken bli­ve hæn­gen­de på bøj­len, så er der godt nyt på vej.

Iføl­ge prog­no­ser­ne fra Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut ( DMI) by­der ju­ni nem­lig på var­me og sol - i skarp kon­trast til maj, hvor reg­nen og kul­den har haft godt fat i det dan­ske land.

Sol­rigt og varmt vejr

» Ef­ter en kølig af­slut­ning på maj sker der et skif­te al­le­re­de i lø­bet af den før­ste uge i ju­ni. Her vil det kla­re op, og vi får sol­rigt og varmt vejr et styk­ke ind i ju­ni, « be­ret­ter ener­gi­me­te­o­r­o­log Martin Lind­berg, som for­ud­ser, at tem­pe­ra­tu­ren vil lig­ge på om­kring 20 gra­der i slut­nin­gen af før­ste uge af ju­ni. ti­ge som­mer­tem­pe­ra­tu­rer om­kring 10., 11. og 12. ju­ni, « si­ger Martin Lind­berg. Regn­by­ger og må­ske tor­den Hvor læn­ge so­len vil bli­ve på den dan­ske som­mer­him­mel, er dog end­nu for tid­ligt at spå om, og man skal der­for ik­ke bli­ve alt for ivrig og skyn­de sig at gem­me over­tø­jet og gum­mi­støv­ler­ne langt væk. Iføl­ge Martin Lind­berg bli­ver vej­ret nem­lig me­re usta­digt om­kring 14.- 15. ju­ni, og her­fra kan det gå to ve­je med vej­ret:

» Høj­tryk­ket kan flyt­te sig mod nor­døst, og vi vil få fle­re regn­by­ger og må­ske tor­den­by­ger. Men høj­tryk­ket kan og­så hol­de sig lidt tæt­te­re på os, og så får vi alt­så fort­sat tørt og varmt vej, « si­ger han.

Skal man der­for ny­de som­mer­var­men, er det med at kom­me uden­for i uge 24, hvor mu­lig­he­den for tør­vejr, solskin og hø­je tem­pe­ra­tu­rer er størst, ly­der op­for­drin­gen.

ONS­DAG 27. MAJ 2015

» Så kan vi kom­me helt op på 25 gra­der og der­med rig­ti­ge som­mer­tem­pe­ra­tu­rer om­kring 10., 11. og 12. ju­ni, « si­ger Martin Lind­berg fra Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut. Ar­kiv­fo­to: Axel Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.