Ski­fer­gas- bor­ing i Nord­jyl­land gen­op­ta­get

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Graversen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

OM­STRID­TE BOR­IN­GER

Jag­ten på ski­fer­gas i den nord­jy­ske un­der­grund er igen sat ind, og i går mor­ges be­gynd­te bo­ret at­ter at ar­bej­de sig nedad fra bo­re­plad­sen ved Dybvad, skri­ver nord­jy­ske. dk.

Det fran­ske ener­gi­sel­skab To­tal, der står for bor­in­gen, måt­te stil­le ar­bej­det i be­ro, ef­ter det hav­de an­vendt ke­mi­ka­li­et Null Fo­am. Ke­mi­ka­li­et var nem­lig ik­ke for­hånds­god­kendt og der­med ik­ke om­fat­tet af den så­kald­te VVM- re­de­gø­rel­se, der er en vur­de­ring af virk­nin­ger for mil­jø­et. Null Fo­am er fort­sat til god­ken­del­se hos Na­tursty­rel­sen, og mens det bli­ver un­der­søgt, har To­tal valgt at bru­ge et an­det ke­mi­ka­lie ved navn DF- 550.

For at for­hin­dre eks­plo­sion

Det skal li­ge­som Null Fo­am hin­dre skum­dan­nel­se i bo­rem­ud­de­ret, og det er al­le­re­de god­kendt til brug ved Dybvad. To­tal til­sæt­ter mid­ler mod skum­dan­nel­se i bo­rem­ud­de­ret for at mini­me­re ri­si­ko­en for en eks­plo­sion for­år­sa­get af op­si­ven­de gas. Før To­tal måt­te indstil­le bor­in­gen i Nord­jyl­land var sel­ska­bet nå­et næ­sten 200 me­ter ned i un­der­grun­den, skri­ver nord­jy­ske. dk. Der er imid­ler­tid et styk­ke vej igen til den ski­fer, som To­tal hå­ber at fin­de na­tur­gas i, som me­nes at be­fin­de sig om­kring fi­re ki­lo­me­ter ne­de i un­der­grun­den.

To­tal be­slut­te­de i sid­ste uge at drop­pe jag­ten på ski­fer­gas i Nord- sjæl­land, da fir­ma­et iføl­ge Fi­nans. dk måt­te kon­sta­te­re, at ski­fer­for­ma­tio­ner­ne i re­gio­nen lig­ger for dybt og er for tyn­de, hvor­for det ik­ke vil­le kun­ne be­ta­le sig at iværk­sæt­te de om­kost­nings­tun­ge bor­in­ger.

De­mon­stran­ter mod ski­fer­gas i Dan­mark blo­ke­re­de i april for en kon­voj af fran­ske last­bi­ler med ud­styr til To­tals bo­re­plads i Dybvad i Nord­jyl­land.

Ar­kiv­fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.