Ban­ker fryg­ter boom i tab

BT - - NYHEDER - De­loit­te fryg­ter stig­ning i ban­ker­nes nedskriv­nin­ger. Mads Sixhøj ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Scan­pix

NEDSKRIV­NIN­GER

Regn­ska­ber­ne hos ban­ker­ne har de se­ne­ste år væ­ret præ­get af enor­me nedskriv­nin­ger, men ban­ker­ne har for­ment­lig ik­ke set det vær­ste end­nu.

Så­le­des fryg­ter glo­ba­le ban­ker, at nedskriv­nin­ger­ne kan sti­ge med op til 50 pct., når nye stram­me regn­skabs­reg­ler kal­det IFRS 9 træ­der i kraft 1. ja­nu­ar 2018.

Det vi­ser en ny un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af re­vi­sions- og rå­d­giv­nings­gi­gan­ten De­loit­te.

» IFRS 9- stan­dar­den kom­mer blandt an­det til at re­gu­le­re, i hvil­ket om­fang ban­ker­ne skal fo­re­ta­ge nedskriv­nin­ger på ud­lån. Der­med får den stor be­tyd­ning for he­le sek­to­ren, der er ble­vet kri­ti­se­ret for at fo­re­ta­ge for få og for se­ne nedskriv­nin­ger i en kri­se­si­tu­a­tion. Fak­tisk for­ven­ter de fl este af de glo­ba­le ban­ker, at nedskriv­nin­ger­ne kom­mer til at sti­ge med helt op til 50 pro­cent i for­hold til i dag, hvil­ket må si­ges at væ­re en mar­kant stig­ning, « si­ger Jens Ring­bæk, part­ner i De­loit­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.