’’

BT - - NYHEDER -

En ny ana­ly­se fra Bør­ne­rå­dets Bør­ne- og Un­ge­pa­nel vi­ser, at kræn­ken­de ind­hold på so­ci­a­le me­di­er er vel­kendt blandt un­ge. 21 pct. har op­le­vet at mod­ta­ge ond­s­in­de­de pri­va­te be­ske­der, og 23 pct. har op­le­vet, at no­gen har sendt el­ler up­lo­a­det bil­le­der el­ler vi­deo­er af dem uden de­res samtyk­ke. Mel­lem fi­re og ot­te pct. har op­le­vet at bli­ve ud­sat for di­gi­tal mob­ning, det vil si­ge, at de har op­le­vet det fle­re gan­ge om ugen el­ler et par gan­ge om må­ne­den. Mel­lem syv og 22 pct. af de un­ge har op­le­vet an­dre bli­ve ud­sat for di­gi­tal mob­ning en­ten fle­re gan­ge om ugen el­ler et par gan­ge om må­ne­den. Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at langt de fle­ste un­ge hand­ler ak­tivt, når de er vid­ne til el­ler selv op­le­ver mob­ning. 78 pct. af dem, der op­le­ver an­dre bliv ud­sat for di­gi­tal mob­ning, hand­ler. Og 75 pct. af de un­ge, der selv op­le­ver mob­ning, hand­ler. Knap halv­de­len af de un­ge vil ha­ve me­re vi­den om reg­ler­ne for an­ven­del­se af de­res per­son­da­ta og det ind­hold, de læg­ger på di­gi­ta­le me­di­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.