Der­for mob­ber børn og un­ge

Mi­striv­sel og stres­se­de for­æl­dre er ho­ved­år­sa­gen til mob­ning

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

PSY­KO­LO­GI

Man­ge af nu­ti­dens børn er kom­met i klem­me mel­lem for­æl­dre, der på den ene si­de er stres­se­de og der­for ik­ke er nær­væ­ren­de, og som på den an­den si­de sam­ti­dig er me­get op­ta­ge­de af at be­skyt­te de­res børn mod alt, hvad der gør ondt.

Det si­ger fa­mi­lie- psy­ko­lo­gen Ul­la Dyr­løv, der blandt an­det er for­fat­ter til bo­gen ’ Pi­lot for dit barn’:

» Mob­ning er al­tid tegn på mi­striv­sel. De, der mob­ber, tri­ves ik­ke godt. Mob­be­re mang­ler nær­væ­ren­de voks­ne, der kan ta­le med dem, og som er æg­te in­ter­es­se­ret i de­res liv. De får for lidt op­mærk­som­hed på den ’ ra­re’ må­de, hvor for­æl­dre­ne ba­re er sam­men med dem, og hyg­ger med dem, og læ­rer de­res ven­ner at ken­de. Hvor der er ro, og hvor de la­ver no­get og ta­ler sam­men. Den op­mærk­som­hed, man­ge børn og un­ge får i en ver­den, hvor bå­de for­æl­dre, men og­så læ­re­re og pæ­da­go­ger er me­get stres­se­de, er of­te no­get med, om de kla­rer sig godt fag­ligt, el­ler om de får det sam­me som de an­dre børn og un­ge. De­bat­ten om dy­re­kor­te­ne fra Føtex er et godt ek­sem­pel, « si­ger Ul­la Dyr­løv til BT.

» En del for­æl­dre er og­så me­get over­be­skyt­ten­de og py­l­re­de. For ek­sem­pel i for­hold til alt, hvad der kan gø­re det mind­ste ondt, og den na­tur­li­ge mod­gang, der uvæ­ger­ligt gi­ver nog­le knubs og sor­ger i li­vet. Alt det skal helst und­gås, og sam­ti­dig bli­ver børn og un­ge slup­pet fuld­stæn­dig fri på an­dre fron­ter. Ne­de i cen­te­ret el­ler for­an com­pu­te­ren, hvor de nær­mest har frit spil, og in­gen føl­ger med i, hvad de egent­lig la­ver, « si­ger Ul­la Dyr­løv. på sig selv, me­ner Ul­la Dyr­løv:

» Når børn bli­ver mob­bet, kom­mer de i tvivl om de­res egen vir­ke­lig­heds­op­fat­tel­se.

Hvis en dreng bli­ver kaldt bøs­se­røv til­stræk­ke­ligt man­ge gan­ge, kom­mer han i tvivl om sit eget stå­sted, og hvad han egent­lig er.

Og hvis en pi­ge får at vi­de, at hun er grim el­ler tyk, så be­gyn­der hun til sidst selv at tro, at det er så­dan. Børn mob­ber ty­pisk, for­di de selv bli­ver be-

4:

ONS­DAG 27. MAJ 2015

Bed of­fe­rets for­æl­dre kon­tak­te dig, hvis det ik­ke op­hø­rer el­ler hvis det be­gyn­der igen.

Når et barn mob­ber et an­det barn, er det al­tid et tegn på mi­striv­sel, me­ner fa­mi­liep­sy­ko­log Ul­la Dyr­løv. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.