Bli­ver dit barn mob­bet? El­ler mob­ber det an­dre børn?

BT - - NYHEDER -

GU­I­DE

Så­dan und­går du, at dit barn bli­ver mob­bet: 1:

Hvis man til­by­der sig selv med or­dent­ligt nær­vær, så er der ik­ke no­gen, der har en kon­kur­rent i over­for­brug af net­tet. ( børn bli­ver al­ler­mest gla­de, når de spil­ler bræt­spil med for­æl­dre og/ el­ler sø­sken­de).

2:

Læg mær­ke til, om dit barn er et let mobbeoffer og kan vir­ke ’ ir­ri­te­ren­de’. Hvis det klov­ner for me­get, er pat­te­barns­ag­tig, af­bry­der me­get, er for op­ta­get af at be­ha­ge, el­ler er for ivrig ef­ter at få an­dres ac­cept.

3:

Tal med dit barn og brug even­tu­elt bil­le­det på kat­te­ad­færd kon­tra hund­e­ad­færd. En kat er sin egen, går med ha­len i sky, tror på sig selv, og har sin egen vær­dig­hed. En hund er lo­g­ren­de, ivrig ef­ter at be­ha­ge, kan let træ­nes og ma­ni­p­u­le­res, og fin­der sig må­ske i me­re.

4:

Børn, der bli­ver mob­bet, skal vi­de, at de al­tid kan ta­le med en vok­sen: Far, mor, fa­ster, mor­mor, læ­re­ren el­ler si­ne sto­re sø­sken­de.

Så­dan hol­der du dit barn fra at mob­be an­dre: 1:

Skæld ik­ke dit barn ud, men hold fø­lel­ser­ne ude så vidt mu­ligt, og vis dit barn, at det er dig, der sty­rer og har over­r­blik­ket.

2:

Tag kon­takt til mob­beof­fe­rets for­æl­dre, og tal om det for­æl­dre til for­æl­dre.

3:

Få dit barn til at mø­des med of­fe­ret og si­ge und­skyld, al­ter­na­tivt skri­ve et brev med en und­skyld­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.