’’

BT - - NYHEDER - Fa­mi­liep­sy­ko­log Ul­la Dyr­løv om di­gi­tal mob­ning

Det er nemt, for­di det fo­re­går bag en skærm uden fy­sisk kon­takt, og sam­ti­dig gør af­stan­den børn og un­ge min­dre men­ne­ske­li­ge

Hen­des for­kla­ring på, at mob­ning er så ud­bredt på de so­ci­a­le me­di­er som Snap­chat, Twit­ter og In­s­ta­gram, er, at det er nemt og til­sy­ne­la­den­de ufar­ligt.

Mi­ster selv­værd

» Det er nemt, for­di det fo­re­går bag en skærm uden fy­sisk kon­takt, og sam­ti­dig gør af­stan­den børn og un­ge min­dre men­ne­ske­li­ge. I ste­det for at ha­ve ven­ner med hjem el­ler le­ge med dem i nær­he­den, så er de sam­men med de­res ven­ner på net­tet på de so­ci­a­le me­di­er, hvor der ik­ke er voks­ne i nær­he­den. «

De vær­ste ef­fek­ter af mob­ning hand­ler om, at of­re­ne mi­ster de­res selv­værd og tro hand­let dår­ligt. Af de­res for­æl­dre, sø­sken­de, el­ler det kan og­så væ­re af en pæ­da­gog el­ler en læ­rer.

Jeg har hørt gru­ful­de hi­sto­ri­er om læ­re­re, der har sagt til ele­ver, at de in­gen frem­tid har, el­ler har kaldt ele­ver­ne for mongo­ler.

Tegn på mi­striv­sel

Mob­ning er al­tid et tegn på, at børn mi­stri­ves, og er et råb om, at der er no­get galt. Og grun­den, til at børn mob­ber an­dre børn, er of­te for at bli­ve hørt el­ler set, og for at op­ret­hol­de den sta­tus, de har få­et blandt de an­dre børn. Mens med­lø­ber­ne of­te gør det for at und­gå selv at bli­ve mob­bet, « si­ger Ul­la Dyr­løv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.