Tv- stjer­ne se­xkræn­ke

BT - - NYHEDER - Poul Høi hoi@ ber­ling­s­ke. dk

GUDS EGET LAND

De var su­per­stjer­ner i det høj­re­re­li­gi­øse USA med 19 børn, de­res eget re­a­li­ty - show, ren­s­ku­re­de vær­di­er og en evig po­li­tisk kampag­ne. Og nu og­så med en se­xkræn­ker in­den for fa­mi­li­ens ræk­ker.

Nog­le fa­mi­li­er har så man­ge børn, at de kan stil­le et hånd­bold­hold. Men de er re­ne ama­tø­rer. Jim Bob og Mi­chel­le Dug­gar har så man­ge børn, at de kan stil­le med tre hold, hvis der i alt er to ud­vist.

Par­ret og de­res 19 børn har i det me­ste af en ge­ne­ra­tion væ­ret et ame­ri­kansk fæ­no­men, de har de­res eget re­a­li­tys­how, og de tur­ne­rer rundt på et evigt kor­stog mod abort, ho­mo­seksu­a­li­tet, po­r­no­gra­fi og me­get an­det, som Gud an­gi­ve­ligt er vred over, og in­di­mel­lem fø­der de fl ere børn.

Fa­mi­li­en er su­per­stjer­ner i det evan­ge­li­sti­ske USA, og po­li­ti­ke­re slås om at få de­res støt­te. Li­ge nu støt­ter de ihær­digt re­pu­bli­ka­ne­ren Mi­ke Huck­a­be­es præ­si­dent­kampag­ne.

Men der er knas i pa­ra­dis, og end­nu en gang skyl­des det synd og fri­stel­ser, el­ler hvad det om­kring­lig­gen­de sam­fund prosaisk kal­der kri­mi­na­li­tet. For den æld­ste søn, 27- åri­ge Joshua, er ble­vet af­slø­ret som se­xkræn­ker, og for­æl­dre­ne og de­res kir­ke blev af­slø­ret i at hol­de hån­den over ham.

Et tabloidt me­die, InTouch We­e­kly, frem­lag­de po­li­ti­do­ku­men­ter, som blot­lag­de for­lø­bet, som si­den er ble­vet be­kræft et af an­dre kil­der – og af Jos­hu­as be­kla­gel­ser og bod­s­gang.

Køns­de­le og bryster

Her er, hvad der ske­te iføl­ge po­li­ti­do­ku­men­ter­ne og fl ere me­di­er: I 2002 gik ’ en ung pi­ge’ til Jim Bob Dug­gar og for­tal­te, at den 14- åri­ge Joshua hav­de be­fam­let hen­de på bryster­ne og køns­de­le­ne. Snart for­tal­te fl ere an­dre pi­ger sam­me hi­sto­rie, og iføl­ge po­li­ti­do­ku­men­ter­ne var der blandt an­dre ta­le om Jos­hu­as min­dre­åri­ge sø­sken­de.

Jim Bob gik til fa­mi­li­ens kir­ke og spurg­te, hvad han skul­le gø­re, og kir­ken send­te Joshua til et fa­mi­lie­med­lem i Litt­le Rock i Ar­kansas, til hårdt ar­bej­de og kol­de re­to­ri­ske af­skyl­nin­ger.

Nog­le må­ne­der se­ne­re kom Joshua til­ba­ge – og hvad nu? Jim Bob gik til en po­li­ti­mand, som han kend­te pri­vat, og po­li­ti­man­den ’ skæld­te Joshua hu­den fuld’, som et po­li­ti­do­ku­ment si­ger. Og der­ved blev det. Sa­gen var af­gjort.

I 2006 skul­le fa­mi­li­en Dug­gar del­ta­ge i et Oprah Win­frey- show, og in­den op­ta­gel­sen modt­og Win­frey et ano­nymt brev, som af­slø­re­de, at Joshua hav­de be­gå­et se­xover­greb på si­ne sø­sken­de, og at fa­mi­li­en hav­de skjult det. Oprah Win­frey afl yste fa­mi­li­ens op­træ­den og send­te bre­vet til po­li­ti­et i Spring­da­le i Ar­kansas, som eft er­for­ske­de sa­gen, men hen­lag­de den, for­di den var for­æl­det.

For­æl­del­ses­fri­sten er ty­pisk tre år i den slags sa­ger.

En dyb hem­me­lig­hed

Så in­gen op­træ­den hos Oprah, men hel­ler in­gen po­li­tisag, og en dyb, dyb hem­me­lig­hed hos fa­mi­li­en Dug­gar.

Fa­mi­li­en fort­sat­te med sit re­a­li­tys­how, og i mod­sæt­ning til det op­rin­de­li­ge syn­de­fald blev Joshua ik­ke for­vist. Han var med i showet, og vi kun­ne føl­ge, hvor­dan han fi k sin egen kar­ri­e­re som far og re­li­gi­øs vær­dik­ri­ger. Han fandt en kæ­re­ste, de for­lo­ve­de sig og op­le­ve­de de­res an­gi­ve­ligt før­ste kys i showet, fi k tre børn og har et fj er­de på vej, og han ar­bej­de­de først som brugt­vogns­for­hand­ler og si­den 2013 som lob­byist hos den høj­re­re­li­gi­øse or­ga­ni­sa­tion Fa­mily Research Co­un­cil i Washington.

Så­dan kun­ne det væ­re gå­et, med re­li­gi­øs kampag­ne, med tv og børn og fl ere børn, ind­til fa­mi­li­en ik­ke ba­re kun­ne stil­le en hel hånd­bold­t­ur­ne­ring, men sik­re et kreds­man­dat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.