Ede sø­stre

BT - - NYHEDER -

Nu er kæ­den så rø­get af. Joshua med­del­te i sid­ste uge, at han trak sig fra sit job, og tv- sel­ska­bet TLC har mid­ler­ti­digt fj er­net fa­mi­li­ens show fra al­le sta­tio­nens ka­na­ler i he­le ver­den.

Spørgs­må­let er, om showet, der har fulgt fa­mi­li­ens liv si­den 2008, over­ho­ve­det skal fort­sæt­te. Sæ­son ot­te af ’ 19 kids and co­un­ting’ har og­så væ­ret sendt i Dan­mark fra be­gyn­del­sen af april, men er ble­vet ta­get af skær­men med øje­blik­ke­lig virk­ning. Joshua Dug­gar sag­de off ent­ligt und­skyld, men un­der­stre­ge­de, at han den­gang kun var ’ en ung te­e­na­ger’, og Mi­ke Huck­a­bee sko­se­de me­di­er­ne for at ’ sen­sa­tio­na­li­se­re’ en fa­mi­lie­tra­ge­die, og Joshua gjor­de som te­e­na­ger no­get slemt, men det er ik­ke ’ util­gi­ve­ligt’, sag­de han.

Dømt for bør­ne­por­no

Og po­li­ti­man­den, som i sin tid af­gjor­de sa­gen ved at skæl­de Joshua Dug­gar ud? Li­ge præ­cis dén be­tjent var ik­ke den bedst eg­ne­de til at hånd­te­re net­op så­dan en sag: Han er si­den idømt 56 års fængsel for bør­ne­por­no­gra­fi .

Fo­to­gra­fi fra 2005 af Mi­chel­le og Jim Bob Dug­gar, som på det tids­punkt hav­de 16 børn. Søn­nen Josh er den hø­je på ba­ger­ste ræk­ke. Se­xkræn­kel­ser­ne ske­te to- tre år tid­li­ge­re, da Josh var 14 år gam­mel. Fo­to: Brad Lo­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.