700 dø­de i he­debøl­ge

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

IN­DI­EN

Me­re end 700 per­so­ner mel­des om­kom­met i In­di­en, der i de se­ne­ste da­ge har væ­ret pla­get af en vold­som he­debøl­ge.

Det er sær­ligt i lan­dets syd­li­ge re­gio­ner, i del­sta­ter­ne Telan­ga­na og And­hra Pra­desh, at he­debøl­gen har ramt hår­dest, og her me­nes ca. 700 men­ne­sker at væ­re om­kom­met si­den lør­dag.

Iføl­ge CNN er der vis­se ste­der ble­vet må­lt 47 gra­der .

De hø­je tem­pe­ra­tu­rer ven­tes at fort­sæt­te i yder­li­ge­re to da­ge.

Æl­dre, hjem­lø­se og fat­ti­ge

Man­ge af de om­kom­ne er æl­dre men­ne­sker, der er dø­de ved hjer­te­stop el­ler i an­dre til­fæl­de af man­gel på væ­ske. Men blandt de dø­de er og­så hjem­lø­se og fat­ti­ge, der ik­ke har haft mu­lig­hed for at sø­ge ly for den ek­stre­me var­me, skri­ver CNN.

Der­u­d­over skul­le fl ere byg­nings­ar­bej­de­re, der har ar­bej­det i di­rek­te sol­lys, væ­re om­kom­met i he­debøl­gen.

Kli­ma­for­ske­re har de se­ne­ste år ad­va­ret om, at In­di­en er et af de ste­der, der kan bli­ve hår­dest ramt af ek­stre­me he­debøl­ger, så­fremt den glo­ba­le tem­pe­ra­turstig­ning fort­sæt­ter.

Især æl­dre men­ne­sker, hjem­lø­se og fat­ti­ge er ud­sat­te un­der he­debøl­gen i In­di­en. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.