IRAK

BT - - NYHEDER -

Der er stil­hed før storm i An­bar- provin­sen i Irak, hvor en stør­re og stra­te­gisk vig­tig kamp ven­tes at ud­spil­le sig i lø­bet af de kom­men­de da­ge. Is­la­misk Stat ( IS) har si­den 2015 lyk­ke­des med at ind­ta­ge sta­dig stør­re om­rå­der af Iraks stør­ste provins, og de be­stræ­bel­ser kul­mi­ne­re­de med ero­brin­gen af by­en Ra­ma­di tid­li­ge­re på må­ne­den. Men nu er Irak pa­rat til at ge­nero­bre om­rå­der­ne , be­bu­der Iraks pre­mi­er­mi­ni­ster på stats­ligt tv, skri­ver Reu­ters. Hai­der al- Aba­di dri­ster sig til at på­stå, at Ra­ma­di og dets godt og vel 400.000 ind­byg­ge­re vil bli­ve be­fri­et fra IS i lø­bet af de kom­men­de da­ge. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.