Silvan får bø­de for at vild­le­de kun­der­ne

For­bru­gerom­buds­man­den gi­ver byg­ge­mar­ke­det Silvan en bø­de på 100.000 kro­ner for at ha­ve vild­ledt for­bru­ger­ne om pri­sen på træ­be­skyt­tel­se

BT - - NYHEDER - Jan Bjer­re Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TIL­BUD

Det var så som så med det go­de til­bud, da byg­ge­mar­ke­det Silvan for­ri­ge år hav­de udsalg på træ­be­skyt­tel­se.

I en til­bud­sa­vis fra au­gust 2013 skrev Silvan, at for­bru­ger­ne kun­ne få to då­ser træ­be­skyt­tel­se til 1.299 kro­ner, og at nor­mal­pri­sen var 999,95 kro­ner pr. då­se.

Pro­ble­met var ba­re, at Silvan ugen før hav­de solgt træ­be­skyt­tel­sen til 649,95 kro­ner pr. då­se. Det er vild­le­den­de mar­keds­fø­ring, ly­der det fra For­bru­gerom­buds­man­den, som har sendt en bø­de på 100.000 kro­ner af sted.

» Når for­bru­ger­ne ser et til­bud, skal de kun­ne sto­le på de op­lys­nin­ger, de får. Hvis et fir­ma som Silvan op­ly­ser for­ker­te, la­ve nor­mal­pri­ser, kan det vild­le­de for­bru­ger­ne til at tro, at de gør et bed­re køb, end der re­elt set er ta­le om, og det er ulov­ligt, « si­ger for­bru­gerom­buds­mand Chri­sti­na Tof­te­gaard Nielsen i en skrift­lig kom­men­tar.

’ Men­ne­ske­lig fejl

Hun op­ly­ser, at det er en skær­pen­de om­stæn­dig­hed, at Silvan i 2011 hav­de en til­sva­ren­de sag om vild­le­den­de mar­keds­fø­ring. Her be­tal­te byg­ge­mar­kedskæ­den en bø­de på 200.000 kro­ner.

Hos Silvan be­kla­ger di­rek­tør Fred­dy Laurid­sen sa­gen, som iføl­ge ham skyl­des en men­ne­ske­lig fejl, da man la­ve­de til­bud­sa­vi­sen.

» Det er selv­føl­ge­lig en fejl, vi be­kla­ger, og som ik­ke må ske. Vi har pro­ces­ser og pro- ce­du­rer, som vi føl­ger, for at en så­dan fejl kan und­gås. Men sam­ti­dig må jeg og­så si­ge, at vi mar­keds­fø­rer cir­ka 13.000 pro­duk­ter i lø­bet af

ONS­DAG 27. MAJ 2015 et helt år man­ge gan­ge, og der­for kan der ske en men­ne­ske­lig fejl, som det er sket her, « si­ger han til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Men det er åben­bart en fejl, der er sket før?

» I 2011 var fejl­en ef­ter min me­ning af en lidt an­den ka­rak­ter. Det var me­re et spørgs­mål om, hvad vi måt­te kal­de et te­ma i vo­res avi­ser. Vi hav­de den­gang i en år­ræk­ke brugt ’ Ma­j­kup’ som et te­ma i vo­res avi­ser. Det måt­te vi så ik­ke li­ge plud­se­lig i 2011, og da vi så æn­dre­de te­ma­et til ’ Ma­j­fest’, så var det iføl­ge da­væ­ren­de for­bru­gerom­buds­mand et o. k. te­ma at bru­ge, « si­ger Silvan-di­rek­tø­ren.

» Så jeg sy­nes, det er to lidt for­skel­li­ge sa­ger, som hos For­bru­gerom­buds­man­den lig­ger i sam­me ka­te­go­ri og der­ved kæ­des sam­men, hvil­ket jeg ik­ke sy­nes er helt rig­tig, « si­ger Fred­dy Laurid­sen.

Silvan for­tal­te ik­ke he­le sandheden, da de sat­te træ­be­skyt­tel­se på ’ til­bud’.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.