Vildt vægt­tab

16- åri­ge Ma­ri­us Dau­gaard gik fra 140 til 80 kg på un­det er år

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk Pri­vat­fo­to

BE­SLUT­SOM­HED

Han hav­de prø­vet fl ere gan­ge. Og­så med hjælp fra en diætist, men den i dag 16- åri­ge Ma­ri­us Dau­gaard var ik­ke mo­ti­ve­ret til at ta­be sig. For et år si­den nå­e­de han en vægt på 140 kg.

På det tids­punkt skul­le den un­ge mand i er­hvervsprak­tik på Juli­a­ne­lyst Gods i Øst­birk i Østjyl­land for at bli­ve lidt klo­ge­re på, hvad han vil­le ar­bej­de med i frem­ti­den.

Da ugen var om­me, vid­ste Ma­ri­us Dau­gaard, hvad han vil­le. Han vil­le væ­re skyt­te og tog en snak med god­sets skyt­te, hvor han for­tal­te om sin am­bi­tion.

» Det vil­le du godt kun­ne gø­re, « sag­de skytten. » Men ik­ke så læn­ge du er så stor. «

Nå­len på Ma­ri­us Dau­gaards ba­de­vægt stop­pe­de på det­te tids­punkt ved 140 kg. Men det skul­le væ­re slut nu. In­den, han var nå­et hjem, hav­de 8. klas­ses- ele­ven ta­get en be­slut­ning om at vin­ke far­vel til den ’ ben­zin’, der hol­der man­ge te­e­na­ged­ren­ge kø­ren­de for­an fj ern­sy­net, iPad el­ler com­pu­te­ren: Co­la, chips, sø­de sa­ger. Slut. Han skul­le væ­re skyt­te. Dau­gaard vi­ser nu, at dren­ge­ne og­så kan væ­re med.

I dag – ét år eft er at han be­slut­te­de at ta­be sig – går Ma­ri­us Dau­gaard i 9. klas­se og ve­jer lidt over 80 kg. Han er med in­spira­tion fra stjer­ne­kok­ken Thomas Ro­de gå­et over til ste­nal­der­kost og vægt­træ­ner Drøm­men om at bli­ve skyt­te fem gan­ge om ugen i fi tne­ser ble­vet afl øst af en an­den scen­tret. drøm, der har vok­set sig stor » Jeg drop­pe­de det he­le. Jeg » Vægt­ta­bet har gi­vet mig gen­nem de må­ne­der, hvor spi­ste sta­dig den al­min­de­li­ge en del selv­til­lid. Jeg er ik­ke så han har tabt sig: mad, jeg ple­je­de. Ba­re min­ge­nert me­re, og jeg har fun­det » Jeg vil ger­ne væ­re kok. Jeg dre. Jeg be­gynd­te at gå lan­ge ud af, hvad jeg kan gø­re med kun­ne godt tæn­ke mig at la­ve tu­re. Det var hårdt i be­gyn­min krop. Jeg er me­get me­re sund gour­met­mad, « si­ger del­sen, men eft er nog­le måå­ben og bed­re til at kom­me Ma­ri­us Dau­gaard, der har et ne­der hav­de jeg fak­tisk ik­ke ud og væ­re sam­men med par go­de råd med på vej­en til lyst til suk­ker me­re. Jeg hav­de mi­ne ven­ner. For et år si­den an­dre un­ge, der ger­ne vil ta­be ba­re lyst til at ta­be mig, « si­ger sig:vil­le jeg al­drig kun­ne gå ind i Ma­ri­us Dau­gaard, der ko­met fi tnes­scen­ter, for­di jeg var » De skal tæn­ke på, hvor de mer fra Egeb­jerg ved Hor­sens. ban­ge for at væ­re sam­men er om 10 år, hvis de fort­sæt­ter

Der har væ­ret øget fo­kus med an­dre men­ne­sker. Men på chips og co­la. I ek­stre­me på un­ge og over­vægt, si­den det har jeg ik­ke pro­ble­mer til­fæl­de kan det væ­re, at de 22- åri­ge Fie Fri­edri­ch­sen fra med me­re, « for­tæl­ler Ma­ri­us ik­ke kan gå. Jeg hjæl­per en af Fre­de­riks­sund åbent stod Dau­gaard. mi­ne ven­ner i øje­blik­ket. Jeg frem og for­tal­te om sin hår­gem­mer hans chips og co­la, så de kamp mod ki­lo­e­ne. Den han ik­ke kan få fat i det, « si­ger un­ge kvin­de, der som 19- årig Ma­ri­us Dau­gaard, der til­fø­jer: ve­je­de 140 kg, ve­jer i dag 70 » Hvis man prø­ver at la­de kg og har net­op ud­gi­vet bovæ­re med at spi­se us­undt i en gen ’ Fe­de Fie – min kamp må­ned, vil man ik­ke ha­ve lyst til­ba­ge til li­vet’. Men Ma­ri­us til det læn­ge­re. «

Drop­pe­de det he­le

Ven­ner­ne er im­po­ne­re­de

Ma­ri­us Dau­gaards ven­ner er og­så im­po­ne­re­de over, at han har for­må­et at vin­ke far­vel til 60 over­fl ødi­ge kg. Og over, at han kan si­ge ’ nej tak’ til chips, når kam­me­ra­ter­ne fra eft er­sko­len i Aa­ben­raa åb­ner po­sen med kna­sen­de fri­stel­ser. Han nø­jes med et styk­ke mørk cho­ko­la­de som det vil­de­ste.

Nu vil han væ­re kok

BT i lør­dags: Der har væ­ret fo­kus på un­ge og over­vægt, si­den 22- åri­ge Fie Fri­edri­ch­sen fra Fre­de­riks­sund åbent stod frem og for­tal­te om sin hår­de kamp for at ta­be sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.