Al Pa­ci­no mel­der af­bud til dansk te­a­ter­pro­jekt

Den ame­ri­kan­ske stjer­nesku­e­spil­ler Al Pa­ci­no har meldt af­bud til et pro­jekt på Ave­ny- T og Aar­hus Te­a­ter, for­di for­fat­te­ren til styk­ket sym­pa­ti­se­re­de med na­zis­men

BT - - NYHEDER - Chri­sti­na Nord­vang Jensen og Mat­hil­de Graversen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

NEJ TAK

ONS­DAG 27. MAJ 2015

Ons­dag i sid­ste uge skul­le Al Pa­ci­no ha­ve gæ­stet Kø­ben­havn i for­bin­del­se med op­ta­gel­ser til et stør­re te­a­ter­pro­jekt på Ave­ny- T og Aar­hus Te­a­ter. Men i sid­ste øje­blik meld­te den ame­ri­kan­ske film­stjer­ne af­bud.

Te­a­ter­pro­jek­tet byg­ger nem­lig på bo­gen ’ Sult’ af den nor­ske for­fat­ter Knut Hams­un, som un­der An­den Ver­denskrig sym­pa­ti­se­re­de med Na­zitys­kland.

» Det er rig­tig, at han sprang fra i sid­ste øje­blik på grund af, at han ik­ke kun­ne for­e­ne sig med Knut Hams­uns støt­te til den ty­ske be­sæt­tel­ses­magt og na­zis­men. Det må vi respek­te­re, « si­ger Jon Step­hen­sen, te­a­ter­chef for Ave­ny- T på Fre­de­riks­berg.

Te­a­ter­styk­ket skul­le ha­ve haft Al Pa­ci­no som en gen­nem­gå­en­de for­tæl­ler. Med en dags film­op­ta­gel­se af Pa­ci­no var det pla­nen, at man kun­ne bru­ge ham som en fi­gur, der ved hjælp af 3D- animation gik rundt på sce­nen.

Op på he­sten igen

» Det hav­de vir­ke­lig væ­ret fan­ta­stisk, hvis det var lyk­ke­des. me­nin­gen, at styk­ket skal vi­ses ved Ber­gen Fest­spil i maj 2017 og her­ef­ter i Aar­hus og på Fre­de­riks­berg. Men selv om ver­dens­stjer­nen Al Pa­ci­no har meldt af­bud, le­ver pro­jek­tet dog sta­dig.

» Pro­jek­tet er ik­ke drop­pet, men vi ved end­nu ik­ke, hvad

Der bli­ver ik­ke no­gen vin­ken­de Al Pa­ci­no al­li­ge­vel, når te­a­tret Ave­ny- T blæn­der op for de­res fo­re­stil­ling ba­se­ret på bo­gen ’ Sult’. Al Pa­ci­no har meldt af­bud, for­di for­fat­te­ren til bo­gen - Knut Hams­un - un­der An­den Ver­denskrig sym­pa­ti­se­re­de med na­zi­ster­ne. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.