HIT MED PAS­SET

Er­do­gans pa­lads er ulov­ligt op­ført

BT - - NYHEDER - Mi­mi Munch- Jensen mi­mu@ ber­ling­s­ke. dk

BYG­GE­SAG 200.000 kva­drat­me­ter, fl ere end 1.150 væ­rel­ser. Den ty rki­ske præ­si­dent, Re­cep Tayyip Er­do­gan, har byg­get sig en em­beds­bo­lig li­ge ud af ’ 1001 Nat’. Men nu har Den Øver­ste For­valt­nings­ret i lan­det slå­et fast, at pa­lad­set al­drig bur­de væ­re byg­get.

Ar­ki­tekt­kam­me­ret i Anka­ra for­tal­te i går det ty­ske nyheds­bu­reau dpa, at præ­si­dent­bo­li­gen – kal­det Det Hvi­de Pa­lads – er op­ført i et na­tur­be­skyt­tet om­rå­de.

Der­for hav­de kam­me­ret ind­gi­vet kla­ge til for­valt­nings­ret­ten.

Om­rå­det til­hør­te op­rin­de­ligt re­pu­blik­kens grund­læg­ger, Musta­fa Ke­mal Atatürk, der i 1937 over­drog det til sta­ten.

Pa­lad­set, som blev fær­dig sid­ste år, me­nes at ha­ve ko­stet tre mil­li­ar­der kro­ner at byg­ge. Iføl­ge ar­ki­tekt­kam­me­ret har ad­skil­li­ge dom­sto­le si­den 2011 de­kre­te­ret byg­ge­stop, men hver gang valg­te Er­do­gan at ig­no­re­re af­gø­rel­sen.

kvist

AN­TI­TER­ROR

Au­stral­ske stats­bor­ge­re med dob­belt stats­bor­ger­skab, der udø­ver ter­ror i ud­lan­det, for ek­sem­pel som så­kald­te ’ foreign fi gh­ters’ for IS i Sy­ri­en, kan få fra­ta­get de­res au­stral­ske stats­bor­ger­skab uden ret­ter­gang.

Det for­slag blev tirs­dag frem­lagt af pre­mi­er­mi­ni­ster To­ny Ab­bott, fra det kon­ser­va­ti­ve Li­be­ral Par­ty, som et led i Au­stra­li­ens kamp mod ter­ror eft er ter­r­or­an­gre­bet på Martin Pla­ce i Syd­ney i de­cem­ber 2014.

» Si­den 1946 har vo­res lov­giv­ning om stats­bor­ger­skab in­de­holdt en pa­ra­graf, der sag­de, at man au­to­ma­tisk mi­ste­de sit stats­bor­ger­skab, hvis man kæm­pe­de for fj en­den. Den­gang var det oft est, at man gjor­de tje­ne­ste som sol­dat i fj en­dens hær. I dag in­vol­ve­rer det oft est, at man ar­bej­der sam­men med ter­r­or­grup­per, som har svo­ret at gø­re os ondt. Så nu op­da­te­rer vi lov­giv­nin­gen, « sag­de To­ny Ab­bott tirs­dag på et pres­se­mø­de.

Den nye lov­giv­ning bli­ver frem­lagt i det au­stral­ske se­nat om et par uger. Bli­ver den ved­ta­get, kom­mer den i prak­sis til at be­ty­de, at im­mi­gra­tions­mi­ni­ster Pe­ter Dut­ton skal ta­ge stil­ling til hver en­kelt af de sa­ger mod ter­r­or­mistænk­te, som har dob­belt stats­bor­ger­skab, men som der ik­ke kan fø­res be­vis for i en au­stralsk rets­sal.

Det gæl­der for ek­sem­pel, ven­de til­ba­ge til Au­stra­li­en.

» Så vidt det over­ho­ve­det er men­ne­ske­ligt mu­ligt, vil vi sør­ge for, at in­gen bli­ver stats­lø­se. Det vil ik­ke væ­re no­gen let be­slut­ning for mi­ni­ste­ren at ta­ge, når no­gen skal fra­ta­ges de­res au­stral­ske stats­bor­ger­skab, « sag­de To­ny Ab­bott.

Re­ge­ring i op­rør over lov

Re­ge­rings­par­ti­et Li­be­ral Par­ty dis­ku­te­re­de man­dag aft en det nye for­slag, in­den det blev frem­lagt tirs­dag. Og iføl­ge au­stral­ske me­di­er gik bøl­ger­ne højt i par­ti­lo­ka­let, for­di lov­for­sla­get og­så in­de­holdt et for­slag om at fra­ta­ge stats­bor­ger­ska­bet fra ind­fød­te au­stra­li­e­re uden ret­ter­gang. De vil­le der­med bli­ve stats­lø­se. Seks par­la­ments­med­lem­mer stem­te imod det for­slag, deri­blandt fem mi­ni­stre, hvor­ef­ter det blev ta­get af bor­det.

Pre­mi­er­mi­ni­ster To­ny Ab­bott er­kend­te da og­så, at de­bat­ten om fra­ta­gel­se af stats­bor­ger­skab har væ­ret stor i re­ge­rings­par­ti­et.

Im­mi­gra­tions­mi­ni­ste­rens be­slut­ning om at fra­ta­ge en ter­r­or­mistænkt au­stra­li­er med dob­belt stats­bor­ger­skab sit au­stral­ske stats­bor­ger­skab kan eft er­prø­ves ved en dom­stol. Den vil dog kun ta­ge stil­ling til, om be­slut­nin­gen er lov­lig, men ik­ke om den er rig­tig el­ler for­kert.

Den tyr­ki­ske præ­si­dent Re­cep Tayyip Er­do­gans pa­lads er bå­de nyt og pran­gen­de, men iføl­ge lan­dets for­valt­nings­ret bur­de det al­drig væ­re ble­vet op­ført. Fo­to: EPA

Hvis et nyt au­stralsk lov­for­slag bli­ver ved­ta­get, skal im­mi­gra­tions­mi­ni­ster Pe­ter Dut­ton ta­ge stil­ling til hver en­kelt sag mod ter­r­or­mistænk­te, hvor der gi­ves mu­lig­hed for, at de kan fra­ta­ges de­res au­stral­ske stats­bor­ger­skab. Fo­to: M. A. Push pa Ku­ma­ra

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.