’’

BT - - NYHEDER - To­ny Ab­bott, pre­mi­er- mi­ni­ster i Au­stra­li­en

Det vil ik­ke væ­re no­gen let be­slut­ning for mi­ni­ste­ren at ta­ge, når no­gen skal fra­ta­ges de­res au­stral­ske stats­bor­ger­skab hvis ved­kom­men­de er mistænkt for at ha­ve be­gå­et ter­r­or­re­la­te­re­de for­bry­del­ser i ud­lan­det.

Svært at be­vi­se

Det gør sa­gen me­get svær at be­vi­se i Au­stra­li­en, og der­for vil im­mi­gra­tions­mi­ni­ste­ren ale­ne på bag­grund af op­lys­nin­ger fra den au­stral­ske eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste, ASIO, vur­de­re, om stats­bor­ger­ska­bet skal fra­ta­ges el­ler ej.

For helt op mod halv­de­len af de om­kring 100 au­stral­ske stats­bor­ge­re, som kæm­per for ter­r­or­grup­per i Mel­le­mø­sten, vil det be­ty­de, at de ik­ke kan

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.