Ry­a­nair pud­ser EU på Frank Jensen

Over­borg­meste­rens strid med fly­sel­ska­bet hav­ner i EU- Kom­mis­sio­nen

BT - - NYHEDER - Ole Hall olha@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk Jesper Kongskov jkon@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

AR­BEJDS­FOR­HOLD

Eu­ro­pas stør­ste fly­sel­skab, Ry­a­nair, kla­ger til EU- Kom­mis­sio­nen over Kø­ben­havns Kom­mu­ne og an­dre dan­ske kom­mu­ner, som næg­ter de an­sat­te at kø­be Ry­a­nair­bil­let­ter i em­beds med­før. Det med­del­te fly

sel­ska­bet i går.

Over­borg­me­ster Frank Jensen ( S) for­tal­te for­le­den til Ber­ling­s­ke, at kom­mu­nens over 45.000 an­sat­te ik­ke må fly­ve med Ry­a­nair i ar­bejds­ti­den, og at han des­u­den for­bin­der fly­sel­ska­bets ar­bejds­for­hold med ’ so­ci­al dum­ping’ og ’ no­get svineri’.

Iføl­ge Ry­a­nair er det i strid med EU- reg­ler­ne, når Kø­ben­havns Kom­mu­ne og an­dre kom­mu­ner næg­ter de an­sat­te at fly­ve med sel­ska­bet i em­beds med­før.

» Dis­se ulovlli­ge be­slut­nin­ger er et klart brud på Ry­a­nairs frie ud­veks­ling af tje­ne­stey­del­ser i Dan­mark « , skri­ver Ry­a­nair i en pres­se­med­del­el­se, der sam­ti­dig po­in­te­r­er, at sel­ska­bet ser ma­nøv­ren i Kø­ben­havn som et ud­tryk for, at man i Dan­mark gi­ver ulov­lig stats­støt­te til an­dre fly­sel­ska­ber.

Øn­sker sag mod Dan­mark

» Ry­a­nair op­for­drer EU- Kom­mis­sio­nen til at un­der­sø­ge dis­se ulov­li­ge over­træ­del­ser og hur­tigst mu­ligt ind­le­de sag mod Dan­mark for at sik­re, at dis­se rej­se­for­bud løf­tes, « skri­ver Ry­a­nair.

Ber­ling­s­ke har be­skre­vet, at fle­re end en hånd­fuld dan­ske kom­mu- ner har de­bat­te­ret el­ler ved­ta­get et for­bud mod at fly­ve med Ry­a­nair for kom­mu­nens an­sat­te i ar­bejds­ti­den. Al­bert­slund Kom­mu­ne var en af de før­ste til at for­tæl­le åbent om det, og det har man no­te­ret sig hos Ry­a­nair.

» Borg­me­stre­ne i Kø­ben­havn og Al­bert­slund kom­mu­ner bry­der EU- ret­ten ved at for­by­de de­res an­sat­te at væl­ge Ry­a­nair, « ud­ta­ler Ry­a­nairs kom­mu­ni­ka­tions­chef, Ro­bin Ki­e­ly.

Det er min­dre end en uge si­den, at over­borg­me­ster Frank Jensen for­tal­te i et in­ter­view med Ber­ling- ske, at han stod ved si­ne kon­tro­ver­si­el­le ud­ta­lel­ser om Ry­a­nair. Sam­ti­dig slog han fast, at Kø­ben­havns Kom­mu­ne stil­ler krav til, at fir­ma­er som Ry­a­nair har for­hold, der sva­rer til mindste­kra­ve­ne i dan­ske overenskom­ster.

» Så læn­ge Ry­a­nair ik­ke kan do­ku­men­te­re, at fir­ma­ets an­sat­te, som ar­bej­der fra Kø­ben­havn, har vil­kår, der sva­rer til mini­mum­s­kra­ve­ne i dan­ske overenskom­ster, så kan de ik­ke le­ve­re til Kø­ben­havns Kom­mu­ne, Så­dan er kom­mu­nens reg­ler, « sag­de over­borg­meste­ren.

Iføl­ge Ry­a­nair er det i strid med EU- reg­ler­ne, når bl. a. Kø­ben­havns Kom­mu­ne næg­ter de an­sat­te at fly­ve med sel­ska­bet i em­beds med­før. Over­borg­me­ster Frank Jensen kal­der ar­bejds­for­hol­de­ne i Ry­a­nair for ’ no­get svineri’. Fo­to: Reu­ters/ Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.