Ka­nin­drab væk­ker op­sigt

Ra­dio24­syvs af­liv­ning af en ka­nin har skabt de­bat og har­me - og­så i ud­lan­det

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Graversen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

DØDSRADIO

Den fik to slag i ho­ve­d­et med en cy­kel­pum­pe, og så fik den vre­det hal­sen rundt, så ho­ve­d­et blev fri af rygsøj­len.

Så­dan end­te ka­ni­nen Al­lan si­ne da­ge på den­ne jord, li­ve i stu­di­et på Ra­dio24­syv man­dag. Her vil­le ra­diovær­ter­ne il­lu­stre­re folks hyk­le­ri­ske hold­ning til dy­re­vel­færd ved at dræ­be, slag­te og spi­se en lil­le ka­nin - og den for­ven­te­de vre­de er ik­ke ude­ble­vet.

Og det er ik­ke kun blandt ra­dio­ens dan­ske lyt­te­re, at har­men tri­ves. Fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er skri­ver om det dan­ske ka­nin­drab, blandt an­dre bri­ti­ske Sky News

Her ly­der over­skrif­ten ’ Dan­ske ra­diovær­ter dræ­ber ka­nin li­ve i ra­dioud­sen­del­se’. I kom­men­tar­fel­tet un­der ar­tik­len skri­ver en bru­ger ’ Åh Gud, hvil­ket sygt in­di­vid den­ne per­son er og end­nu me­re ra­dio­sta­tio­nen’. En an­den bru­ger tru­er ra­diovær­ter­ne, mens en tred­je skri­ver at ’ mit blod ko­ger’ og ’ Ra­dio24­syv bør boy­kot­tes’.

Den bri­ti­ske tv- sta­tion BBC skri­ver og­så om den ’ dræb­te ka­ni­nun­ge’, li­ge­som de sto­re en­gel­ske avi­ser The In­de­pen­dent og The Gu­ar­di­an samt en læn­ge­re ræk­ke min­dre en­gelsk­spro­ge­de me­di­er.

Hi­sto­rie i Rusland

De nor­di­ske na­bo­er er og­så med på ka­nin­hi­sto­ri­en. Blandt an­det den nor­ske tv­sta­tion TV2 og avi­sen Al­ta­po­sten samt det sven­ske me­die Nyhe­ter24. se, der skri­ver hi­sto­ri­en un­der over­skrif­ten ’ Ka­ni­nen Al­lan blev slå­et ihjel med en cy­kel­pum­pe - i en dansk ra­dioud­sen­del­se’.

Selv et rus­sisk me­die, news­ru. com, har bragt hi­sto­ri­en. Hi­sto­ri­en om dra­bet på ’ Al­lan’ har bredt sig ud over lan­dets græn­ser. skal dræ­bes, før man kan spi­se dem. Men de kan ik­ke kla­re at bli­ve kon­fron­te­ret med dra­bet. De tror ba­re, at kø­det bli­ver tryl­let frem i kø­le­di­sken, og det gi­ver ik­ke me­ning, « har As­ger Juhl ud­talt til BT.

Han for­tæl­ler, at ra­diovær­ter­ne på for­hånd hav­de rin­get til dy­re­pas­se­ren Jesper i Aal­borg Zoo for at hø­re, hvor­dan de skul­le gø­re. Dy­re­pas­se­ren for­kla­re­de bag­ef­ter, at det lød som om, alt var for­lø­bet per­fekt.

På Ra­dio24­syvs Fa­ce­book­pro­fil har ra­dio­sta­tio­nen ef­ter den vold­som­me rø­re for­kla­ret slagt­nin­gen end­nu en gang og slut­ter af med:

» Vi øn­ske­de at ud­stil­le det sto­re hyk­le­ri om­kring vo­res for­hold til dyr. Ind­til vi­de­re er det lyk­ke­des. Vi øn­ske­de og øn­sker at ha­ve en de­bat om dy­re­vel­færd - for al­le dyr. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.