Kul­tur RI­I­SINGS HÆVN

DR- vær­ten sprin­ger ud som bør­ne­bogs­for­fat­ter. Selv­om hans dans­klæ­rer kon­se­kvent smed ham uden for dø­ren

BT - - KULTUR - Kir­sten Er­lends­son ke@ bt. dk

IN­TER­VIEW

Jacob Ri­i­sing, 36, og far til tre, le­ver selv af at væ­re i bil­le­det som tv- vært. Nu prø­ver han med ny bør­ne­bog at få dren­ge til at læ­se og dan­ne de­res eg­ne bil­le­der.

Den de­bu­te­ren­de for­fat­ter kan ik­ke li­ge­frem pra­le af at væ­re en bog­orm. I sko­len læ­ste han kun de bø­ger, han fik be­sked på af sin læ­rer.

» Jeg var of­te sat uden for dø­ren i dansk­ti­mer­ne. Ik­ke for­di jeg var streng, men for­di jeg hav­de enormt svært ved at kon­cen­tre­re mig, « si­ger Jacob Ri­i­sing.

» Min dans­klæ­rer sag­de på et tids­punkt, at jeg al­drig vil­le kun­ne kom­me til at skri­ve med den hånd­skrift, så det er må­ske og­så lidt af en hævn, « si­ger Jacob Ri­i­sing om sin de­but på bør­ne­bogs­mar­ke­det og fort­sæt­ter:

» Jeg var præ­cis som de dren­ge, jeg har skre­vet bo­gen til. Jeg har svært ved at hol­de in­ter­es­sen. Jeg har det sta­dig så­dan, når jeg læ­ser en bog, at jeg sid­der og må­ler: Nu er jeg 2/ 3 hen­ne, uan­set hvor spæn­den­de det er, « in­drøm­mer han. Få­et hjælp af de æld­ste børn Jacob Ri­i­sing for­lod sko­len ef­ter 10. klas­se og har ud­vik­let sig fra at væ­re ’ bag- en­den af Ka­me­len Jo­han­na’ hos Kap­ta­jn Dryp­tud i Ka­nal 2s bør­nes­how, til i dag at væ­re et af Dan­marks Ra­dios stær­ke­ste vært­s­kort i pri­me­ti­me.

Han har få­et stor hjælp af si­ne to æld­ste børn på ot­te og 10 år med bo­gen ’ Kar­ma­boy - ko­me­ten og den on­de num­se­kløe’, der er skre­vet i fri­tid og fe­rie. me­get højtra­ven­de, men han gjor­de det ba­re li­ge­som så man­ge børn og al­le an­dre, der udø­ver kar­ma, med ét for øje, nem­lig for at få no­get igen, « si­ger Jacob Ri­i­sing med et smil.

» Men pri­mært har jeg skre­vet bo­gen, for­di jeg sy­nes, at brugt ele­men­ter, som man ken­der fra tv, for at fast­hol­de in­ter­es­sen.

Der er reklamer, f. eks. For Elkjær- pøl­ser, som du kan få til­sendt to styks af fra for­la­get, hvis du ind­sen­der en kupon fra bo­gen. ( Ho­ved­per­so­nens far er slag­ter og har opkaldt nog­le pøl­ser ef­ter fod­bold­spil­le­ren Pre­ben Elkjær, red.)

Pre­ben Elkjær fin­des

Min søn flip­pe­de helt ud, da han op­da­ge­de, at Pre­ben Elkjær fin­des i vir­ke­lig­he­den. Han syn­tes ba­re, det var et ge­ni­alt navn, jeg hav­de fun­det på, til en tid­li­ge­re fod­bold­spil­ler. «

Jacob Ri­i­sings eg­ne hel­te er fra Ole Lund Kir­ke­gaards bø­ger om ’ Gum­mi- Tarzan’ og ’ Ot­to er et næ­se­horn’.

» Det har jeg prø­vet at gi­ve vi­de­re til mi­ne børn, men uden held. Jeg tror, at hans uni­vers er en ge­ne­ra­tion for gam­melt for dem. Men jeg har vi­dere­ført hans idé med, at bør­ne­ne er hel­te og de voks­ne nog­le fjol­ser. Der er en po­in­te i at læ­re børn, at voks­ne ba­re er en fa­ca­de. I man­ge si­tu­a­tio­ner er børn li­ge så klo­ge som voks­ne. De voks­ne har of­te li­ge så me­get styr på tin­ge­ne som børn i 4. klas­se, men man lyt­ter ba­re, for­di de har et dyrt jak­ke­sæt og et slips på. «

’ Kar­ma­boy - ko­me­ten og den on­de num­se­kløe’, skre­vet af Jacob Ri­i­sing og il­lu­stre­ret af Claus Bi­gum. Ud­kom 8. maj på for­la­get Carl­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.