B. B. Kings døtre: Vo­res far blev myr­det

BT - - KULTUR - Lyk­ke Wi­borg Christensen wib@ bt. dk

MU­SIK

To af den ny­ligt af­dø­de blu­es­le­gen­de B. B. Kings døtre på­står, at de­res far blev myr­det. Døtre­ne har via de­res ad­vo­kat skrift­ligt frem­sendt be­skyld­nin­ger­ne til nyheds­bu­reau­et AP.

» Jeg tror, min far blev for­gif­tet, og at han blev gi­vet frem­me­de stof­fer, « skri­ver døtre­ne Pat­ty King og Ka­ren Wil­li­ams i to ens­ly­den­de er­klæ­rin­ger, som de­res ad­vo­kat, La­ris­sa Dro­ho­byczer, har over­dra­get til AP.

Døtre­ne hæv­der, at fa­mi­lie­med­lem­mer blev for­hin­dret i at be­sø­ge B. B. King, mens blu­es­gu­i­ta­ri­stens bu­si­nes­sma­na­ger, LaVerne To­ney, og hans per­son­li­ge as­si­stent, Myron Jo­hn­son, frem­skynd­te de­res fars død. Jo­hn­son var den ene­ste, der var til ste­de, da B. B. King dø­de.

Jo­hn Fu­den­berg fra Ne­va­das rets­me­di­cin­ske in­sti­tut har ud­talt til tv- sta­tio­nen NBC, at der på det­te tids­punkt ik­ke ‘ er be­vi­ser, der un­der­byg­ger dis­se be­skyld­nin­ger om urent trav’.

» Men vi ta­ger dem me­get al­vor­ligt og vil gen­nem­fø­re en grun­dig un­der­sø­gel­se. Vi ko­or­di­ne­rer vo­res ef­ter­forsk­nings­mæs­si­ge ind­sats med kri­mi­nal­po­li­ti­et i Las Ve­gas, « sag­de Jo­hn Fu­den­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.