’’

BT - - KULTUR - Jacob Ri­i­sing

Min dans­klæ­rer sag­de på et tids­punkt, at jeg al­drig vil­le kun­ne kom­me til at skri­ve med den hånd­skrift, så det er må­ske og­så lidt af en hævn

» Det har væ­ret dej­ligt at kun­ne ind­dra­ge mi­ne børn i ar­bej­det. Det var min søn på ot­te år, der fandt på ’ Kar­ma­boy’, for­di han hav­de hørt om be­gre­bet kar­ma. Det ly­der der mang­ler et al­ter­na­tiv til børn. Bog­me­di­et er ik­ke nok, uan­set hvor sjov og ge­ni­al en hi­sto­rie, det er. Der er så me­get an­det, der fri­ster på Youtu­be, iPad osv. Der­for har jeg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.