’’

BT - - KULTUR -

På hyl­den ret så langt un­der In­ter­na­tio­nal aids­dag, Aus­chwitz- dag, ver­dens­da­gen for so­ci­al Ret­fær­dig­hed og an­dre vig­tig­he­der, har lu­se­ne så­mænd få­et de­res helt egen dag. Li­ge­som få­ret MEN SAV­NER DU en an­led­ning til at mar­ke­re an­det end de vel­kend­te da­ge, er der mas­ser af da­ge at ta­ge af. He­le året vrim­ler med dem, og maj må­ned står stærkt. Vi skal f. eks. bå­de fejre hund­e­ne og fug­le­ne, sluk­ke mo­bil­te­le­fo­nen og la­de væ­re med at ry­ge. Dét kan da ik­ke væ­re skidt for no­gen. Lidt for let, vil no­gen så tæn­ke? Ja, må­ske. Men maj bød og­så på lat­te­rens ver­dens­dag, in­ter­na­tio­nal fa­mi­lie­dag og så – selv­føl­ge­lig – mors. Alt sam­men fi nt, hvis der alt­så er no­get at gri­ne ad, hvis man har en mor, og hvis man er en del af en fa­mi­lie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.