Mad- mes­si­as og pen­ge­ma­ski­ne

Ver­dens for­ment­lig ri­ge­ste og mest kend­te kok, me­di­e­fæ­no­me­net Ja­mie Oli­ver, fyl­der 40 år

BT - - NAVNE - Sø­ren Frank sof@ ber­ling­s­ke. dk

40 ÅR I DAG

Man kan godt bli­ve til no­get, selv om man læs­per og er ord­blind. Det er den en­gel­ske kok Ja­mie Oli­ver et godt ek­sem­pel på. Det er mu­ligt, at Oli­ver al­drig er ble­vet no­gen stor kok i tra­di­tio­nel for­stand, men til gen­gæld er han for­ment­lig ver­dens ri­ge­ste af slagsen.

Oli­vers kar­ri­e­re som rig­tig kok kul­mi­ne­re­de med stil­lin­gen som sous­chef på The Ri­ver Café i London, der står for et re­la­tivt rustikt, ita­li­ensk- in­spi­re­ret køk­ken. Det sto­re gen­nem­brud som tv- kok kom imid­ler­tid i 1999 med BBC- se­ri­en ’ The Na­ked Chef’, som og­så ka­ste­de en ko­ge­bog af sig, der blev nr. et på den en­gel­ske be­st­sel­ler­li­ste og si­den over­sat til re­sten af den ve­st­li­ge ver­den. Form­len er si­den ble­vet gen­ta­get utal­li­ge gan­ge.

Oli­vers sto­re ud­bre­del­se skyl­des hver­ken, at han har op­fun­det et sær­ligt køk­ken, el­ler at han er spe­ci­elt dyg­tig bag et kom­fur. År­sa­gen til hans suc­ces lig­ger sna­re­re i, at han for­mår at til­be­re­de mad i øjen­høj­de med si­ne se­e­re, og at han på skær­men frem­står som en hyg­ge­lig per­son, man har lyst til at in­vi­te­re ind i stu­en.

Lo­kalt pro­du­ce­re­de råva­rer

Af fl ere so­ci­a­le Oli­ver- til­tag gen­nem ti­den kan næv­nes restau­rant Fif­te­en, hvor un­ge med be­la­stet bag­grund får en chan­ce til at ud­dan­ne sig i re­stau­ra­tions­ver­de­nen. Fift een har i dag spredt sig til at væ­re en kæ­de med fi li­a­ler i fl ere lan­de.

Selv om Oli­ver er kendt for at præ­di­ke for bed­re, lo­kalt pro­du­ce­re­de råva­rer og er ci­te­ret for at si­ge, at for en kok er et su­per­mar­ked som en fa­brik, og at han selv kø­ber fra spe­ci­a­li­se­re­de øko­lo­gi­ske le­ve­ran­dø­rer, op­t­rå­d­te han i 11 år fra 2000 til 2011 i an­non­cer for den en­gel­ske su­per­mar­kedskæ­de Sains­bury, hvil­ket år­ligt ind­brag­te ham 12 mil­li­o­ner kro­ner. I dag læg­ger Oli­ver så­le­des navn til alt fra hvid­løgs­pres­se­re over te­fl on­pan­der til ha­ve­grill og dybfros­ne fi ske­fi ngre, som er at fi nde i bl. a. Coops fryse­disk.

Far til fi re

At Oli­ver i dag me­re er at op­fat­te som rock- el­ler me­di­e­stjer­ne end kok i tra­di­tio­nel for­stand, var en op­træ­den på TV2s ’ Go’Mor­gen Dan­mark’ i an­led­ning af ud­gi­vel­sen af en ny kog­bog for et par år si­den et godt ek­sem­pel på. Eft er at hans to kvin­de­li­ge as­si­sten­ter hav­de brugt et par ti­mer på at til­be­re­de ma­den og gen­nem­gå ka­me­ra- gan­ge­ne, mød­te Ja­mie Oli­ver selv først op i stu­di­et to mi­nut­ter, før han skul­le på, og sprang li­ge ind for­an ka­me­ra­et til den al­le­re­de til­be­red­te mad.

Pri­vat har Oli­ver si­den 1993 le­vet sam­men med Juliet­te Nor­ton, som han blev gift med i 2000 og i dag har fi re børn med.

Den bri­ti­ske kok og me­di­e­d­ar­ling Ja­mie Oli­ver fyl­der i dag 40 år. Ud over hans po­pu­læ­re tv- pro­gram­mer,

Fif­te­en- re­stau­ren­ter­ne, Ja­mie’s Ita­li­an- kæ­den, samt Ja­mie’s Di­ner

og mis­sio­nen om, at vi al­le - især børn - skal le­ve sun­de­re, så har han solgt langt over 10 mio. ko­gebø­ger ver­den over. Bø­ger som of­te har top­pet best­sel­ler- li­ster­ne.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.