Storm­fuld rej­se

BT - - TV - DRA­MA

Skip­per Shel­don ken­der sit an­svar. Han er en barsk sø­mand, der nok skal ta­ge sig af sit skib og sin be­sæt­ning. Og det er ik­ke en helt al­min­de­lig be­sæt­ning, han har med sig, for han sej­ler sko­leski­bet Al­ba­tross med en fl ok te­e­na­ged­ren­ge, som vil af­slut­te de­res sko­le- gang på skip­pe­rens ” Ha­va­ka­de­mi”. Li­vet på ha­vet er hårdt for dren­ge­ne, der skal læ­re di­sci­plin, an­svar­lig­hed og ube­tin­get ly­dig­hed over f or skip­pe­ren, der i star­ten bli­ver ha­det for de umen­ne­ske­li­ge krav, han stil­ler til si­ne ele­ver. Det er nem­lig ik­ke kun hårdt fy­sisk ar­bej­de, dren- ge­ne kom­mer på, da de skal over­vin­de de­res eg­ne svag­he­der og fo­bi­er, men eft er­hån­den får Shel­don ban­ket dem sam­men til et mand­skab med respekt for de­res strik­se skip­per. Der bli­ver dog og­så tid til vil­de næt­ter i land, for Shel­don for­står at gi­ve si­ne knæg­te løs li­ne, når det er det, de træn­ger til. Men rej­sen med Al­ba­tross bli­ver plud­se­lig en kamp for over­le­vel­se, for uden var­sel lø­ber de ind i en gi­gan­tisk storm,

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: som kan få selv væ­sent­ligt stør­re ski­be med en me­re er­fa­ren og søvant be­sæt­ning til at gå ned. ( DR3)

Jeff Brid­ges ses i rol­len som den hår­de skip­per Shel­don, der på sko­leski­bet Al­ba­tross skal for­sø­ge at læ­re de un­ge dren­ge ly­dig­hed og an­svar­lig­hed. Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.