AT­TEN­TAT MOD HEY­DRICH

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 73 år si­den 1942:

LØVEN 22.07 - 22.08 Sam­ti­dig med at du op­le­ver fl ere spæn­din­ger i dit liv, så mær­ker du og­så rent fak­tisk, at der er no­get helt nyt på vej til dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Din hand­le­kraft er i god kon­takt med di­ne tan­ker. Hvis du der­for for­mår at for­e­ne di­ne tan­ker med kon­kre­te hand­lin­ger, så er der suc­ces i ven­te. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Det er ik­ke al­tid en hjælp, at du er der for de an­dre. No­gen gan­ge kan det væ­re en bed­re hjælp, at du la­der væ­re som f. eks. i dag. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der lig­ger mas­ser af nye ud­for­drin­ger i luft en, og nu er det op til dig at tur­de at ta­ge imod. Det er ik­ke en god idé at hol­de fast i det gam­le. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Ti­den er in­de til at ta­ge den sam­ta­le, som du læn­ge har gå­et og øn­sket dig at ta­ge i for­hold til en be­stemt per­son. Ud­sæt det ik­ke læn­ge­re! Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du er i dit prak­ti­ske hjør­ne og for­mår at få en mas­se op­ga­ver fra hån­den i dag. Oveni det, så har du over­skud til at gø­re no­get godt for dig selv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Pas på, at du ik­ke fl yver væk i drøm­meland. Du ser man­ge nye mu­lig­he­der for­an dig. Sam­ti­dig er det dog vig­tigt, at du er re­a­li­stisk. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Hvis du ik­ke bry­der dig om det, som fo­re­går om­kring dig i dag el­ler men­ne­sker, du er sam­men med, så er det lov­ligt, at du si­ger fra! Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

151). ( Svær 37). ( Mid­del 15). ( Nem

Tjek­ki­ske mod­stands­folk sår­er den ty­ske rigs­pro­tek­tor og SS- le­der Re­in­hard Hey­drich i et at­ten­tat. Han dør få da­ge se­ne­re. At­ten­tat­mæn­de­ne blev se­ne­re fun­det i en kir­ke i Prag, hvor de be­gik selv­mord for at und­gå Gesta­po. 10. ju­ni 1942 ud­før­te SS en gen­gæl­del­ses­ak­tion mod lands­by­en Li­di­ce, hvor al­le mand­li­ge ind­byg­ge­re over 15 år blev dræbt, og kvin­der og børn depor­te­ret til kz- lej­re.

Re­in­hard Hey­drich fik en stor­slå­et stats­be­gra­vel­se, hvor Hit­ler ro­ste ham som ’ man­den med et hjer­te af jern’.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.