To ty­ske gi­gant

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg er fær­dig i Augs­burg ef­ter den­ne sæ­son, men fle­re sto­re klub­ber bej­ler al­le­re­de til den 19- åri­ge dan­sker, der med et drøm­me­mål i we­e­ken­den fik gjort frem­ra­gen­de re­k­la­me for sig selv

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­GEN FOR­LÆN­GEL­SE Jo­han Lyng­holm jo­hp@ bt. dk

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg spar­ke­de med et drøm­me­hug i we­e­ken­den FC Augs­burg til en hi­sto­risk plads i Eu­ro­pa Le­ague. Men sen­sa­tions­hol­dets tur i Eu­ro­pa bli­ver uden den 19- åri­ge dan­ske lands­holds­spil­ler.

BT er­fa­rer, at Bay­ern Mün­chens le­del­se med sport­s­di­rek­tør Mat­t­hi­as Sam­mer i spid­sen i dis­se da­ge er ved at læg­ge pla­ner for trup­pen i den kom­men­de sæ­son. Her er Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg en del af dags­or­de­nen, og selv­om en be­slut­ning end­nu ik­ke er truf­fet, mel­des det iføl­ge BTs kil­der sik­kert, at der ik­ke bli­ver ta­le om en for­læn­gel­se af le­je­op­hol­det i FC Augs­burg. Det har el­lers læn­ge væ­ret på ta­le som en mu­lig­hed.

Med we­e­ken­dens ka­non­mål mod Borus­sia Mön­cheng­lad­bach som kul­mi- na­tion har Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg el­lers gjort fin re­k­la­me for sig selv i Bun­des­li-

ONS­DAG 27. MAJ 2015 ga­en, men for eje­ren Bay­ern Mün­chen tæl­ler det ned, at det un­der­vejs og­så blev til op- hold på bæn­ken. Sam­ti­dig vil det væ­re en bonus, hvis Højb­jerg mod­nes et sted, hvor han mær­ker pres­set fra en stor­klub.

Godt sko­let

Det åb­ner for klub­ber som Le­ver­ku­sen og Borus­sia Dort­mund, der beg­ge lig­ger på lur i jag­ten på en dansk un­der­skrift. De to stor­klub­ber har til den kom­men­de sæ­son brug for for­stærk­ning på den cen­tra­le midt­ba­ne og har set

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.