Ter lig­ger på lur Det ta­ler for Bay­ern Mün­chen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ONS­DAG 27. MAJ 2015 sig lun på dan­ske­ren, der er godt sko­let på hø­je­ste ni­veau i Bay­ern Mün­chen. Le­ver­ku­sen har des­u­den den for­del, at de har et godt for­hold til Bay­ern Mün­chens tek­ni­ske di­rek­tør Mi­cha­el Res­chke, der ar­bej­de­de 35 år i Le­ver­ku­sen, in­den han sid­ste år skift ede til Bay­ern Mün­chen.

En ny start i Bay­ern Mün­chen er dog hel­ler ik­ke ude­luk­ket. Ska­der på de cen­tra­le po­si­tio­ner er hag­let ned over klub­ben i den for­løb­ne sæ- son, hvil­ket kan få klub­ben til at hol­de på Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, der tid­li­ge­re har be­vist, at han kan op­træ­de på den stør­ste sce­ne. I ste­det ven­tes klub­ben at ka­ste tun­ge øko­no­mi­ske mid­ler eft er off en­si­ve kant­spil­le­re, der kan afl aste skrø­be­li­ge Fran­ck Ri­béry og Arj­en Rob­ben, hvis ska­der var af­gø­ren­de for, at klub­ben skuff ede i Cham­pions Le­ague og den ty­ske po­kal­tur­ne­ring. Der­u­d­over jag­ter man sup­ple­ment til første­an­gri­be­ren Ro­bert Lewan­dowski, eft er­som ve­te­ra­nen Clau­dio Pizzar­ro stop­per.

An­er­ken­des af ’ Der Kai­ser’

Og så er der jo op­bak­nin­gen fra Bay­ern- iko­net over dem al­le. Æres­præ­si­den­ten Franz Beck­en­bau­er, der tid­li­ge­re på for­å­ret var ude med klar ta­le om, at det dan­ske energibundt al­drig skul­le væ­re ud­le­jet.

» Jeg har slet ik­ke for­stå­et, hvor­for man i vin­ter­pau-

1:

Bay­ern Mün­chen- ch­eft ræ­ner Pep Gu­ar­di­o­la, der har et sær­de­les godt øje til Højb­jerg, vil hol­de fast i den op­rin­de­li­ge plan om kun at le­je dan­ske­ren ud i et halvt år.

Bay­ern vil bru­ge som­me­rens trans­fer­bud­get på at for­stær­ke de off en­si­ve kant­po­si­tio­ner samt in­ve­ste­re i en ek­stra an­gri­ber. Højb­jerg vil i ste­det væ­re en gra­tis og stærk gar­de­ring på midt­ba­nen. Sær­ligt nød­ven­digt, hvis Ba­sti­an Schwe­in­stei­gers fl irt med Man­che­ster Uni­ted mun­der ud i et skift e.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg ken­der klub­ben og spil­lesti­len ind­gå­en­de og ny­der stor respekt blandt hold­kam­me­ra­ter og træ­ne­re. Han kan der­for om­gå­en­de gå ind og sty rke trup­pens bredde.

2:

3:

sen slap Xher­dan Shaqi­ri og Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg. De var frem­ra­gen­de spil­le­re til at sup­ple­re trup­pen. Vi be­ta­ler reg­nin­gen nu, « lød det fra ’ Der Kai­ser’, der der­med sat­te en tyk streg un­der den an­er­ken­del­se og respekt, som Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg har op­ar­bej­det hos den sydty­ske gi­gant.

Sum­masum­marum. Spil­let om Højb­jerg rul­ler igen. Med en vægtskål, der no­gen­lun­de li­ge­væg­tigt ba­lan­ce­rer mel­lem et skift e til Le­ver­ku­sen el­ler Dort­mund el­ler en ny jagt på gen­nem­brud­det i Bay­ern Mün­chen.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Pi­er­re- Emi­le Højb­jergs agent, Sø­ren Lerby.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg fort­sæt­ter ik­ke i FC Augs­burg ef­ter den­ne sæ­son. Fle­re sto­re ty­ske klub­ber har vist in­ter­es­se i dan­ske­ren. Fo­to: Eib­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.