I stjer­ner­nes fod­spor

Chel­sea vil gi­ve un­ge An­dreas Christensen en lang kon­trakt­for­læn­gel­se og sen­de ham på lån til tysk top­klub for at mod­nes

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk Fo­to: AFP

BLÅSTEMP­LET

An­dreas Christensen fik de­but i Chel­seas mester­skabs­fest, og der er me­re i ven­te for den dan­ske U21lands­holds­spil­ler.

Iføl­ge en­gel­ske pres­sekil­der med ind­sigt i den sto­re London- klub, så vil ’ The Blu­es’ til­by­de dan­ske­ren en ny kon­trakt helt frem til som­me­ren 2020. Alt­så en kon­trakt­for­læn­gel­se af fem års va­rig­hed - så stor til­tro har José Mourin­ho og Chel­seas sport­s­li­ge le­del­se til det dan­ske stor­ta­lent. Hvil­ket er gan­ske im­po­ne­ren­de ta­get i be­tragt­ning af, hvor få spil­le­re der kom­mer fra klub­bens eget aka­de­mi frem til første­hol­det.

Alt ty­der dog på, at An­dreas Christensen må væb­ne sig med tå­l­mo­dig­hed, før han for al­vor kan by­de ind på en plads i star­top­stil­lin­gen.

For BT er­fa­rer, at vej­en for­ment­lig kom­mer til at gå via en ’ læ­re­plads’. Hol­land­ske Vi­tes­se er in­de i bil­le­det, men iføl­ge BTs op­lys­nin­ger så pe­ger pi­len på, at An­dreas Christensen ud­le­jes til ty­ske Borus­sia Mön­cheng­lad­bach. De to klub­ber har i for­vej­en et sam­ar­bej­de om­kring bel- gi­ske Thor­gan Ha­zard, og Borus­sia Mön­cheng­lad­bach frem­står som en af Eu­ro­pas bed­ste klub­ber udi ta­len­t­ud­vik­ling.

Iføl­ge BTs ty­ske pres­sekil­der er An­dreas Christensen et navn, der dis­ku­te­res in­ter­nt hos Bun­des­liga­ens num­mer tre som af­lø­ser for Chri­stoph Kra­mer, der skal til­ba­ge til Bay­er Le­ver­ku­sen ef­ter endt ud­lån frem mod en sæ­son, hvor Mön­cheng­lad­bach skal spil­le Cham­pions Le­ague.

27 spil­ler ud­le­jet

Og dan­ske­ren er en ty­pe, som ty­sker­ne har et godt øje til. Så­le­des er det ik­ke en ty­pisk le­je­af­ta­le af et års va­rig­hed på bor­det, men et ud­lån af to års læng­de. Chel­sea ser go­de mu­lig­he­der for at 19- åri­ge An­dreas Christensen kan mod­nes i den hur­ti­ge og fy­sisk kræ­ven­de ty­ske liga og til­med med mu­lig­hed for spil­le­mi­nut­ter i Cham­pions Le­ague.

BT har ret­tet hen­ven­del­se til Borus­sia Mön­cheng­lad­ba­chs pres­se­af­de­ling, men her har man ik­ke øn­sket at kom­men­te­re sa­gen, og BT har uden held for­søgt at få fat i An­dreas Chri­sten­sens far og rå­d­gi­ver, Steen Christensen.

Han har dog tid­li­ge­re på for­å­ret ud­talt til Ek­stra Bla­det at:

» Jeg har hy­ret Jo­hn Ter­rys

ONS­DAG 27. MAJ 2015 agent, Paul Ni­cholls, som er blandt de al­ler­bed­ste i bran­chen til at for­hand­le di­rek­te med Chel­sea. «

Jo­hn Ter­ry fun­ge­rer som en art men­tor for An­dreas Christensen, det er via stop­pe­ren, der er etab­le­ret kon­takt til Ni­cholls.

Iføl­ge en op­gø­rel­se som det hol­land­ske me­die Vo­et­bal In­ter­na­tio­nal har Chel­sea pt. ud­le­jet 27 spil­le­re for en sam­let vær­di af 1 mil­li­ard kro­ner. An­dreas Christensen kan nu bli­ve en af dem, men det er med hen­blik på, at han se­ne­re skal til­ba­ge til Stam­ford Brid­ge og vi­se sit værd.

Han har tid­li­ge­re væ­ret med til at vin­de Cham­pions Le­ague U19 for Chel­sea og kom til klub­ben fra Brønd­by IF.

An­dreas Christensen ( th.) lø­ber bag Eden Ha­zard og Cesc Fa­bre­gas. Nu får dan­ske­ren fem år me­re på Stam­ford Brid­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.