BRA­GET UD­SAT

Kam­pen mel­lem Pa­tri­ck Nielsen og Ru­dy Mar­kus­sen er ud­skudt til eft er som­mer­fe­ri­en, hvor to mu­lig­he­der nu dis­ku­te­res

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­HAND­LING Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Det var ik­ke i den­ne om­gang, at dan­sker­bra­get mel­lem Pa­tri­ck Nielsen og Ru­dy Mar­kus­sen blev en re­a­li­tet. I ste­det mø­der Pa­tri­ck Nielsen su­per­mel­lemvæg­te­ren Char­les Adamu fra Gha­na 20. ju­ni i Bal­lerup Su­per Are­na, mens for­hand­lin­ger­ne med Ru­dy Mar­kus­sen fort­sæt­ter.

BLÅ BOG PA­TRI­CK RE­IN­HARD NIELSEN

FØDT: KLAS­SE: HØJ­DE: KAM­PE:

Pres­se­mø­det i går på Crow­ne Pla­za i Kø­ben­havn stod på in­gen må­de mål med det se­ne­ste, hvor Ru­dy Mar­kus­sen duk­ke­de op uan­meldt og fi k Pa­tri­ck Nielsen til at fl ip­pe ud.

En kamp mel­lem de to bok­se­re vir­ke­de el­lers nær­mest uund­gå­e­lig eft er skæn­de­ri­et for rul­len­de ka­me­ra­er, men det bli­ver ik­ke i den­ne om­gang.

Pla­ner­ne om at ska­be det dan­ske bok­se­brag er dog slet ik­ke drop­pet. Det for­sik­re­de den ty­ske pro­mo­tor, Nis­se Sau­er­land. 23. marts 1991 i Al­bert­slund ( su­per) mel­lemvægt 183 cm 26. 25 Vund­ne/ 11 på k. o. 1 tabt ( til Dmi­try Chu­di­nov)

» Vi har en di­a­log og be­væ­ger os i en po­si­tiv ret­ning. Jeg vil el­ske at la­ve kam­pen, og det vil­le bli­ve en rig­tig god kamp. Men Pa­tri­cks kar­ri­e­re kan og­så over­le­ve uden. Et par kam­pe me­re, og han vil må­ske kun­ne la­ve en VMkamp, « sag­de Nis­se Sau­er­land først.

» Li­ge nu reg­ner jeg med, at kam­pen mod Ru­dy Mar­kus­sen bli­ver i slut­nin­gen af året. Men jeg kan ik­ke gi­ve en sik­ker tids­ho­ri­sont. Jeg vil­le og­så ger­ne la­ve den i sep­tem­ber, men Ru­dy Mar­kus­sen har væ­ret ude af rin­gen læn­ge. «

Op­varm­nings­kamp

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ar­bej­des der li­ge nu i kulis­sen på to sce­na­ri­er i for­hold til at få kam­pen mel­lem Pa­tri­ck Nielsen og Ru­dy Mar­kus­sen på plads.

Det ene er, at par­ter­ne bli­ver eni­ge om at fi nde en da­to på den an­den si­de af som­mer­fe­ri­en i sep­tem­ber.

Men der for­hand­les og­så om, at Nis­se Sau­er­land i ste- Sau­er­land.

Ru­dy Mar­kus­sen be­kræf­te­de i går over for BT, at det er de mu­lig­he­der, som par­ter­ne dis­ku­te­rer, og at han er åben over for beg­ge mu­lig­he­der. Men han un­der­stre­ge­de sam­ti­dig, at Nis­se Sau­er­land fort­sat mang­ler at sen­de ham en fær­dig kon­trakt.

Hos Pa­tri­ck Nielsen for­nem­me­de man fort­sat lidt ir­ri­ta­tion over at skul­le ta­le om Ru­dy Mar­kus­sen, for­di han står over en helt an­den mod­stan­der 20. ju­ni i Bal­lerup.

» Jeg har væn­net mig til

BLÅ BOG RU­DY MAR­KUS­SEN

FØDT: KLAS­SE: HØJ­DE: KAM­PE:

tan­ken om at mø­de Ru­dy, men det er alt­så ik­ke no­get, jeg gi­der at bru­ge al min tid til at tæn­ke på. Men jeg er po­si­tiv over for det, og jeg har sagt ja til at mø­de ham for læn­ge si­den, « sag­de Pa­tri­ck Nielsen og fort­sat­te:

» Jeg er frisk på at mø­de ham eft er som­mer­fe­ri­en. Men jeg er ik­ke skuff et over, at det ik­ke blev her den 20. ju­ni. Så skul­le jeg ba­re gå og ha­ve et surt fj æs over det. Ru­dy må man­de sig op og si­ge ja til kam­pen, « for­tal­te Pa­tri­ck Nielsen. 24. juli 1977 i Kø­ben­havn ( su­per) mel­lemvægt 182 cm

42. 38 vund­ne/ 25 på k. o. 3 tab­te + 1 no con­test

Kam­pen mel­lem Pa­tri­ck Nielsen og Ru­dy Mar­kus­sen ( th) bli­ver ik­ke til no­get fo­re­lø­big.

Fo­to: Axel Schütt/ Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.