’ VI SKAL IK

Es­b­jerg- træ­ner Ni­els Fre­de­rik­sen ær­ge­re­de sig over ne­der­la­get mod AaB og ud­sig­ten til nedryk­nings­gy­ser mod FC Vestsjæl­land. Men hol­det kan sta­dig selv af­gø­re tin­ge­ne

BT - - ALKA SUPER LIGA - NED­T­UR Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

Det var en fl ok gra­val­vor­li­ge Es­b­jerg- spil­le­re, der i af­tes for­lod Nord­jy­ske Are­na i Aal­borg eft er ne­der­la­get på 0- 1 mod AaB.

» Jeg er enormt skuff et over vo­res præ­sta­tion. Vi er bå­de nervø­se og for­kram­pe­de i bol­dom­gan­gen. På det mål de scorer, la­ver Mo­ham­med Fel­lah en enorm fejl, som AaB desvær­re straff er, « sag­de Es­b­jerg- træ­ner Ni­els Fre­de­rik­sen med lav­mælt stem­me­fø­ring og til­fø­je­de:

» Men vi skal ik­ke tu­de. To run­der før tur­ne­rings­af­slut­nin­gen er vi alt­så sta­dig fi re po­int for­an FC Vestsjæl­land. Søn­dag har vi dem på hjem­me­ba­ne, og her kan vi selv af­gø­re tin­ge­ne til vo­res for­del. Det ser jeg som et kæm­pe plus. Jeg kan alt­så ik­ke fo­re­stil­le mig an­det, end at vi red­der os. «

Ni­els Fre­de­rik­sen lag­de dog ik­ke skjul på, at han har stor respekt for den fo­re­stå­en­de op­ga­ve.

» De næ­ste da­ge skal vi bru­ge kræft er på at rej­se os men­talt. Der er et psy­ko­lo­gisk ele­ment, som vi skal for­hol­de sig til. Mens FC Vestsjæl­land er de ja­gen­de, er vi de ja­ge­de, « sag­de Ni­els Fre­de­rik­sen.

Skræks­ce­na­rie

Es­b­jerg- stop­pe­ren Mi­cha­el Jakob­sen vir­ke­de ry­stet over re­sul­ta­tet og ud­sig­ten til, at man i næ­ste sæ­son må­ske spil­ler i Nor­di­cBet Li­ga­en.

» In­den for­års­sæ­so­nen gik i gang, vid­ste vi godt, at vi kun­ne kom­me i nedryk­nings­fa­re. Nu står vi så i si­tu­a­tio­nen. Jeg vil ik­ke af­vi­se, at vo­res dår­li­ge præ­sta­tion mod AaB blandt an­det skyl­des, at me­get er på spil i øje­blik­ket. Hel­dig­vis har vi hjem­me­ba­ne­for­del mod FC Vestsjæl­land. Det er en kamp, vi bå­de skal og vil vin­de, « sag­de Mi­cha­el Jakob­sen.

Sport­s­chef Ni­els Erik Søn­der­gaards hu­mør var hel­ler ik­ke i top.

» Det vil væ­re skræk­ke­ligt bå­de sport­s­ligt og øko­no­misk for os, hvis vi ryk­ker ned. Før for­års­sæ­so­nen gik i gang, meld­te vi ud, at mål­sæt­nin­gen var en pla­ce­ring i top seks. Set i baks­pej­let var det­te nok en tand for op­ti­mi­stisk, « sag­de Ni­els Erik Søn­der­gaard.

For­lø­sen­de fuld­træff er

Til gen­gæld var hu­mø­ret i top hos AaB’er­ne. Ik­ke mindst hos ind­skift ede An­dreas Bruhn, der blev mat­chvin­der med sin fuld­træff er dybt in­de i dom­mer Anders Nør­re­strands til­lægs­tid.

» Det var en for­lø­sen­de scor­ing for mig. Mit for­år har væ­ret ska­des­ramt. Sej­ren be­ty­der, at vi sta­dig har en mi­krosko­pisk mu­lig­hed for at spil­le os i Eu­ro­pa Le­agu­e­kva­li­fi ka­tio­nen. Det er dog ik­ke no­get, vi tæn­ker sær­ligt me­get over. Man­ge re­sul­ta­ter skal fal­de ud til vo­res for­del, hvis det skal re­a­li­se­res. For os hand­ler det li­ge nu mest om at af­slut­te sæ­so­nen med et par go­de re­sul­ta­ter, så vi kan gå på som­mer­fe­rie med god samvit­tig­hed, « sag­de An­dreas Bruhn.

Træ­ner Kent Nielsen ro­ste si­ne trop­per.

» Sej­ren over Es­b­jerg be­ty­der me­get for os. Det var vig­tigt, at vi over for vo­res hjem­me­pu­bli­kum eft er en re­sul­tat­mæs­sigt skuff en­de pe­ri­o­de igen fi k vist, at vi godt kan vin­de fod­bold­kam­pe, « sag­de han.

ONS­DAG 27. MAJ 2015

KAM­PEN PÅ SPID­SEN

VAR ES­B­JERGS MO­HAM­MED FEL­LAH KUN SKURK I AAL­BORG I AF­TES, DA HAN UND­LOD AT BE­GÅ ET PRO­FES­SIO­NELT FRIS­PARK PÅ ANDERS K. JA­COB­SEN, DER VIL­LE HA­VE HINDRET AAB I AT SCO­RE?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.