I fy­rer mig og hy­rer ham der?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRÆ­NER­SKIF­TE Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ spor­ten. dk

Han blev født i Madrid. Han gik i sko­le og blev gift i Madrid. Og han ind­led­te bå­de sin spil­ler- og træ­n­er­kar­ri­e­re i Madrid.

Der­for ly­der det som det per­fek­te match, at den nu­væ­ren­de Na­po­li- træ­ner, Ra­fa­el Benítez, nær­mest med ga­ran­ti skal stå i spid­sen for Re­al Madrids ver­dens­stjer­ner som afl øser for ita­li­en­ske Car­lo An­ce­lot­ti, der blev fy­ret man­dag.

Spa­ni­e­rens sto­re til­knyt­ning til Madrid vil og­så kun bli­ve en for­del, når han skal stå over for den sult­ne Madrid- pres­se og en trup fyldt med in­di­vi­du­a­li­ster, me­ner Lu­na Chri­sto­fi , der er Vi­a­sats Cham­pions Le­ague­kor­re­spon­dent.

» Han er en træ­ner, der le­ver og ån­der for fod­bold. Og så har han den for­del, at han ken­der klub­ben. Der­for vil han ik­ke bli­ve over­rum­plet over det sto­re pres, der føl- ger med klub­ben, som Car­lo An­ce­lot­ti og José Mourin­ho blev det. «

Må gå på kom­pro­mis

An­ce­lot­ti blev fy­ret, selv om han hav­de vun­det fi re tro­fæ­er i si­ne to sæ­so­ner i klub­ben – in­klu­si­ve den forjæt­te­de ’ La De­ci­ma’, klub­bens 10. Cham­pions Le­ague- ti­tel, som Re­al Madrid hav­de tør­stet så læn­ge eft er.

Det gav mas­siv op­bak­ning fra spil­ler­ne, og det kan bli­ve svært for Ra­fa­el

TRÆNERDUELLEN RA­FA­EL BENÍTEZ VS. CAR­LO AN­CE­LOT­TI

RA­FA­EL BENÍTEZ KLUB­BER:

Re­al Madrid B ( 1993- 1995), Valladolid ( 19951996), Osas­u­na ( 1996), Extrema­du­ra ( 1997- 1999), Te­ne­ri­fe ( 2000- 2001), Va­len­cia ( 2001- 2004), Li­ver­pool ( 2004- 2010), In­ter ( 2010), Chel­sea ( 2012- 2013), Na­po­li ( 2013- nu)

KAMP­STA­TI­STIK:

912 kam­pe: 464 sej­re, 222 uaf­gjor­te, 226 ne­der­lag – sej­r­s­pro­cent på 50,88

12 – La Liga ( 2002 og 2004), UE­FA Cup ( 2004), Cham­pions Le­ague ( 2005), UE­FA Su­per Cup ( 2005), FA Cup ( 2006), FA Com­mu­ni­ty Shield ( 2006), VM for klubhold, den ita­li­en­ske Su­per Cup ( 2010 og 2014), VM for klubhold ( 2010), Eu­ro­pa Le­ague ( 2013), Cop­pa Ita­lia ( 2014).

TRO­FÆ­ER:

Benítez at vin­de den til­lid, for­tæl­ler Jonas Schwartz, der kom­men­te­rer spansk fod­bold på Ca­nal9:

» Han kom­mer til at væ­re i mod­vind fra be­gyn­del­sen, for­di spil­ler­ne vil stå og un­dre sig over, hvor­for der var brug for et træ­ner­skift e. Han vil for­ment­lig skul­le til­pas­se sig trup­pen i be­gyn­del­sen for ik­ke at få folk imod sig. «

Spil­ler­trup­pen bli­ver ik­ke det ene­ste pro­blem for Ra­fa­el Benítez. Ryg­tet som en de­fen­siv træ­ner klæ­ber sig til spa­ni­e­ren, og det bli­ver der nødt til at bli­ve æn­dret på, når han kom­mer til Re­al Madrid, der un­der An­ce­lot­ti har spil­let den off en­si­ve form for fod­bold, som Re­al Madrid øn­sker, me­ner Ni­els- Chri­sti­an Fre­de­rik­sen, der er kom­men­ta­tor på Vi­a­sat:

» Han er på man­ge må­der en aty­pisk spa­ni­er, for­di han først og frem­mest tæn­ker på den de­fen­si­ve ba­lan­ce. Der bli­ver han nødt til at gå på

CAR­LO AN­CE­LOT­TI KLUB­BER:

Reg­gi­a­na ( 1995- 1996), Par­ma ( 1996- 1998), Ju­ven­tus ( 1999- 2001), AC Milan ( 2001- 2009), Chel­sea ( 2009- 2011), Pa­ris Saint- Ger­main ( 2011- 2013), Re­al Madrid ( 2013- 2015)

970 kam­pe: 565 sej­re, 228 uaf­gjor­te, 177 ne­der­lag – sej­r­s­pro­cent på 58,25

17 – To­to Cup ( 1999), Cop­pa Ita­lia ( 2003), Cham­pions Le­ague ( 2003, 2007 og 2014), UE­FA Su­per Cup ( 2003, 2007 og 2014) , Se­rie A ( 2004), den ita­li­en­ske Su­per Cup ( 2004), VM for klubhold ( 2007 og 2014), FA Com­mu­ni­ty Shield ( 2009), Pre­mi­er Le­ague ( 2010), FA Cup ( 2010), Li­gue 1 ( 2013), Co­pa Del Rey ( 2014)

Wikipe­dia

KAMP­STA­TI­STIK:

TRO­FÆ­ER:

KIL­DE:

kom­pro­mis, for Fl­oren­ti­no Pérez ( Re­al Madrids præ­si­dent, red.) til­la­der ik­ke, at Re­al Madrid skal stå og for­sva­re sig. «

Ny rol­le til Ro­nal­do

Lu­na Chri­sto­fi me­ner dog ik­ke, at der vil bli­ve æn­dret det helt sto­re i spil­lesti­len i for­hold til An­ce­lot­ti.

» Jeg tror, at for­skel­len vil kun­ne ses i den øge­de ar­bejds­mæng­de. Spil­ler­ne vil bli­ve sat til at træ­ne hår­de­re, for Ra­fa­el Benítez har al­tid gå­et me­get op i, at al­le skal ar­bej­de for hol­det, « si­ger Lu­na Chri­sto­fi , som for­tæl­ler, at det og­så får be­tyd­ning for Re­al Madrids stør­ste stjer­ne, Cri­sti­a­no Ro­nal­do, som har haft en fri rol­le un­der Car­lo An­ce­lot­ti:

» Ro­nal­do vil bli­ve sat til at ar­bej­de me­re. Han kom­mer ik­ke til at væ­re me­re de­fen­siv, men Benítez vil be­de ham om at del­ta­ge me­re i gen­pres­set. Det bli­ver den klart stør­ste for­skel. «

En for­an­dret rol­le til Ro­nal­do kan dog kom­me til at pas­se Re­al Madrid fi nt, da hol­det iføl­ge Ni­els- Chri­sti­an Fre­de­rik­sen vil kom­me til at stå stær­ke­re som hold. Men det kræ­ver, at der kom­mer re­sul­ta­ter. Ik­ke mindst i den hjem­li­ge liga, som An­ce­lot­ti ik­ke for­må­e­de at vin­de i si­ne to sæ­so­ner.

» I Re­al Madrid er det lidt an­der­le­des end i Bar­ce­lo­na, for­di re­sul­ta­ter­ne er det af­gø­ren­de. Fi­a­sko to­le­re­res ik­ke i Re­al Madrid, og der­for er kra­vet sim­pelt for træ­ner­ne i klub­ben. Vind nog­le tro­fæ­er, el­ler for­svind, « på­pe­ger Ni­els- Chri­sti­an Fre­de­rik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.