STÆRKT SIG­NAL

Ek­stræ­ner Mi­cha­el Mor­ten­sen var im­po­ne­ret, da han fra si­de­linj­en i Pa­ris så Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki avan­ce­re til an­den run­de ved French Open

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GODT BE­GYNDT Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk WOZ­NI­A­CKI I PA­RIS

ONS­DAG 27. MAJ 2015

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki var i højt og godt hu­mør, da hun mød­te pres­sen ef­ter sin førster­un­de- sejr på 6- 3, 6- 0 over Ka­rin Knapp ved Grand Slam- ten­ni­s­tur­ne­rin­gen French Open på Ro­land Gar­ros- an­læg­get i Pa­ris.

» Selv­føl­ge­lig er jeg glad for sej­ren, men jeg kon­sta­te­rer, at der i dag er fær­re jour­na­li­ster til ste­de end ef­ter mit ne­der­lag i før­ste run­de ( mod Ya­ni­na Wi­ck­may­er, red.) i fjor, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki på pres­se­mø­det ef­ter kam­pen med et smil og slet skjult hen­vis­ning til den in­ter­es­se, sid­ste års af­ly­ste bryl­lup med gol­f­spil­le­ren Rory McIl­roy vak­te hos me­di­er­ne.

Blandt til­sku­er­ne på Court Suzan­ne- Leng­len, hvor hen­des kamp mod ita­li­e­ne­ren Ka­rin Knapp blev spil­let, var hen­des tid­li­ge­re træ­ner Mi­cha­el Mor­ten­sen.

» Alt i alt sy­nes jeg, at Ca­ro­li­ne spil­ler en god kamp. Hun er må­ske en smu­le for hen­hol­den­de i be­gyn­del­sen. Men da hun får brudt ita­li­e­ne­ren midt i før­ste sæt, for­lø­ser hun sit spil godt. Det er ty­de­ligt, at hun er ble­vet me­re for­tro­lig med det glat­te grus­un­der­lag, som el­lers of­te har dril­let hen­de, « sag­de Mi­cha­el Mor­ten­sen, der er i Pa­ris som kom­men­ta­tor for tv- sta­tio­nen Eu­rosport.

Mi­cha­el Mor­ten­sen ser po­si­tivt på Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is vi­de­re færd i French Open, hvor hun præ­ste­re­de sit bed­ste re­sul­tat i 2010 med en tabt kvart­fi­na­le mod Fran­cesca Schi­a­vo­ne.

» Sej­ren over Ka­rin Knapp sen­der et stærkt sig­nal til kon­kur­ren­ter­ne om, at hun er, hvor hun skal væ­re for at le­ve­re et godt re­sul­tat i tur­ne­rin­gen, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen og til­fø­jer:

» Det er alt­så flot kun at ta­be tre par­ti­er til Knapp. Ita­li­e­ne­rens spil og selv­til­lid var jo i top, ef­ter hun så sent som i sid­ste uge vandt en WTA­tur­ne­ring i Nür­n­berg. «

Få fejl af Woz­ni­a­cki

I før­ste sæt, der va­re­de en ti­me, drev de to spil­le­re hin­an­den rundt på ba­nen og fulg­tes ad til 2- 2. Men her­fra så Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki sig ik­ke til­ba­ge. Hun brød Ka­rin Knap­ps serv til fø­ring på 3- 2, og til­lod kun ita­li­e­ne­ren at vin­de et en­kelt par­ti me­re. An­det sæt blev en en­si­dig af­fæ­re, hvor Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki var to­talt spilsty­ren­de.

Kam­pen bar præg af, at Ka­rin Knapp kon­stant for­søg­te at af­gø­re du­el­ler­ne hur­tigt. Det be­tød, at hun la­ve­de ik­ke fær­re end 50 upro­vo­ke­re­de fejl mod dan­ske­rens blot ni. Til gen­gæld spil­le­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki me­get sta­bilt, men og­så me­get de­fen­sivt. Kun ni vin­der­slag blev hun no­te­ret for. Dem la­ve­de Ka­rin Knapp 29 af.

Tysk mod­stand

Nu ven­ter der i an­den run­de for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is ved­kom­men­de en kamp mod ty­ske­ren Julia Gör­ges, som of­te har voldt hen­de pro­ble­mer. Så­le­des fø­rer Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki kne­bent den ind­byr­des sta­ti­stik 4- 3, og de to gan­ge, de har mødt hin­an­den på grus, har Julia Gör­ges vun­det.

» Jeg tror på Ca­ro­li­ne- sejr. Hun er li­ge nu væ­sent­lig bed­re spil­len­de end Gör­ges, hvis spil er et ni­veau un­der Ka­rin Knap­ps. Men Ca­ro­li­ne skal ha­ve respekt for ty­ske­ren, hvis serv og for­hånd of­te er vel­fun­ge­ren­de. Men det er alt­så læn­ge si­den, at jeg har set Julia Gör­ges spil­le godt fra start til slut i sam­me kamp, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen om ty­ske­ren, der lig­ger num­mer 72 på ver­dens­rang­li­sten.

SÅ­DAN ER DET GÅ­ET CA­RO­LI­NE WOZ­NI­A­CKI VED FRENCH OPEN I PA­RIS: 2007:

ta­ber i før­ste run­de til Nat­ha­lie De­chy, Frank­rig

ta­ber i tred­je run­de til Ana Iva­novic, Ser­bi­en

ta­ber i tred­je run­de til Sor­a­na Cirstea, Ru­mæ­ni­en

ta­ber i kvart­fi­na­len til Fran­cesca Schi­a­vo­ne, Ita­li­en

ta­ber i tred­je run­de Da­ni­ela Han­tu­chova, Slovaki­et

ta­ber i tred­je run­de til Kaia Ka­nepi, Est­land

ta­ber i an­den run­de til Bo­ja­na Jova­novcki, Ser­bi­en

ta­ber i før­ste run­de til Ya­ni­na Wi­ck­may­er, Bel­gi­en

2008:

2009:

2010:

2011:

2012:

2013:

2014:

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki knyt­ter næ­ven ef­ter sin over­be­vi­sen­de sejr over Ka­rin Knapp i før­ste run­de af French Open i Pa­ris. Om det var den nye spil­led­ragt fra Adi­das, der gjor­de ud­sla­get, er nok tvivl­s­omt, men dan­ske­ren vandt i hvert fald med de su­veræ­ne cif­re 6- 3, 6- 0 og skal nu mø­de ty­ske Julia Gör­ges i an­den run­de. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.