Giro d’Al­ber­to ’’

Con­ta­dor tæt på Giro- sejr ef­ter Asta­na- svi­ne­streg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GIRO D’ITA­LIA Flem­m­ing Brandt flb@ spor­ten. dk Al­ber­to Con­ta­dor

Det har væ­ret en svær dag for mig. Men vi kla­re­de den, og jeg er glad

Al­ber­to Con­ta­dor gik ind til den sid­ste uge af Giro d’Ita­lia som stor­fa­vo­rit til den sam­le­de sejr. Men ef­ter gårs­da­gens eta­pe over 174 kil­lo­me­ter fra Pin­zo­lo til Apri­ca er Tin­koff- Saxos span­ske stjer­ne end­nu me­re sik­ker på sej­ren.

Det er re­sul­ta­tet af en ben­hård bjer­ge­ta­pe, hvor Con­ta­dors nær­me­ste kon­kur­rent, ita­li­en­ske Fa­bio Aru blev kørt bag­læns i klas­se­men­tet. Han sat­te me­re end to mi­nut­ter til i for­hold til Con­ta­dor og gled sam­ti­dig ned fra an­den- til tred­je­plad­sen.

Og det selv­om Asta­naryt­ter­ne brød al­le uskrev­ne reg­ler og an­greb Con­ta­dor, da han hav­de de­fekt. Men Con­ta­dor vi­ste for­ma­tet og kør­te sig op igen, godt hjul­pet af re­sten af Tin­koff- Saxo hol­det. Og si­den måt­te Aru slip­pe, så Asta­nas of­fen­si­ve sats­ning end­te med at gi­ve bag­slag for den ita­li­en­ske ryt­ter, som in­den eta­pen be­gynd­te var den ene­ste, der re­elt kun­ne gø­re sig for­håb­nin­ger om at true Con­ta­dor.

Ny førsteud­for­drer til Tin­koff- Saxos span­ske stjer­ne er da­gens eta­pe­vin­der, Mi­kel Lan­da. Den span­ske kla­trer kun­ne til sidst sid­de gra­tis med sam­men med Con­ta­dor og hol­land­ske Ste­ven Kru­i­jswi­jk fra Lotto- hol­det, ind­til han til sidst an­greb med alt, hvad han hav­de, og tog 38 se­kun­der på si­ne to føl­ge­s­ven­de. Det var sam­ti­dig Lan­das an­den eta­pe­sejr i træk, og han lig­ner li­ge nu fel­tets stær­ke­ste ryt­ter, men han kan næp­pe hen­te me­re end fi­re mi­nut­ter på Con­ta­dor i lø­bet af de sid­ste fem eta­per.

Kom­pli­ce­ret

Re­sul­ta­tet af da­gens eta­pe be­ty­der, at Con­ta­dor nu fø­rer med 4.02 ned til Lan­da, og yder­li­ge­re 50 se­kun­der ned til Aru på tred­je­plad­sen.

Mi­kel Lan­da er­kend­te ef­ter eta­pe­sej­ren, at Asta­na hav­de for­søgt at ud­nyt­te si- tu­a­tio­nen, da Con­ta­dor fik en punk­te­ring.

» Det var en vir­ke­lig smuk dag for mig, må­ske end­nu smuk­ke­re end den fo­re­gå­en­de eta­pe. Vi så, at Con­ta­dor hav­de et pro­blem, og at Ka­tusha gav den fuld gas, og vi sam­ar­bej­de­de med dem. På Mor­tiro­lo hav­de Fa­bio det ik­ke så godt, og han sag­de, at jeg skul­le gå med Al­ber­to og Kru­i­jswi­jk. På de sid­ste ki­lo­me­ter så jeg, at de be­gynd­te spil­let om at vin­de eta­pen. Jeg for­søg­te, og jeg vid­ste ik­ke, at jeg var så stærk, « sag­de Lan­da ef­ter­føl­gen­de.

Con­ta­dor så ret brugt ud ef­ter eta­pen, da han rul­le­de af. Men han kun­ne til gen­gæld glæ­de sig over, at han i den grad hav­de kon­so­li­de­ret sin fø­ring.

» Det var en kom­pli­ce­ret eta­pe. Cyk­ling er ik­ke ma­te­ma­tik. Der sker ska­der, styrt og punk­te­rin­ger. Alt kan ske. Men jeg er godt til­freds. Det har væ­ret en svær dag for mig. Men vi kla­re­de den, og jeg er glad, « sag­de en ty­de­ligt let­tet Con­ta­dor ef­ter, at han hav­de få­et gårs­da­gens ly­se­rø­de fø­rer­trø­je.

Da­gens eta­pe fra Tira­no

STIL­LING GIRO D’ITA­LIA 2015

1 AL­BER­TO CON­TA­DOR 2 MI­KEL LAN­DA 3 FA­BIO ARU 4 AN­DREY AMA­DOR 5 YURI TROFIMOV 6 LEOPOLD KÖ­NIG 7 DAMIANO CARUSO 8 STE­VEN KRU­I­JSWI­JK 9 ALE­XAN­DRE GENIEZ 10 RY­DER HESJE­DAL

til Lu­ga­no bli­ver for­ment­lig an­der­le­des ro­lig for klas­se­ments­ryt­ter­ne. Der kom­mer en ka­te­go­ri 3- stig­ning i be­gyn­del­sen af eta­pen, men her­ef­ter er der kun et par små knol­de, og det kan væ­re en dag, hvor et ud­brud kø­rer hjem.

Tin­koff- Saxo

Asta­na Asta­na

Mo­vistar Team Team Ka­tusha Team Sky BMC Ra­cing Team Lot­toNL- Jum­bo FDJ Can­non­da­le- Gar­min

Al­ber­to Con­ta­dor kys­ser sin ly­se­rø­de trø­je ef­ter 174 hår­de eta­peki­lo­me­ter. Og me­get skal gå galt, hvis ik­ke spa­ni­e­ren og­så står med trøj­en som vin­der af årets Giro på søn­dag i Mila­no. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.